โครงการอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง"การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน Work Integrated Learning"

วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น.

โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑิรา นพรัตน์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สรุปการบรรยาย

    หน้าแรก
    เกี่ยวกับหน่วยงาน
    แผนการฝึกอบรม
    โครงการการฝึกอบรม
Copyrights 2016@Instructional Development Huachiew Chalermprakiet University. All rights reserved