โครงการ การฝึกอบรมวิชาครู (รุ่นที่ 4 1/2561)

วันที่ 3,4,6,7,17 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น.

โดยวิทยากร

-รศ.ดร.กมลวัลย์  ลือประเสริฐ, ผศ.ดร.วิชัย เสวกงาม

-ผศ.ดร.ปรัชญา ปิยะมโนธรรม, อาจารย์นุชนาฎ  ยูฮันเงาะ

-ผศ.ดร.วุฒิพงษ์  ทองก้อน, รศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข

-อาจารย์สุวรรณี มงคลรุ่งเรือง

สรุปการบรรยาย

    หน้าแรก
    เกี่ยวกับหน่วยงาน
    แผนการฝึกอบรม
    โครงการการฝึกอบรม
Copyrights 2016@Instructional Development Huachiew Chalermprakiet University. All rights reserved