การอบรมเชิงวิชาการ "การฝึกอบรมวิชาครู รุ่นที่ 1 (1/2558)"

วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00-16.00 น.

- หัวข้อ "หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้"

โดยวิทยากร ผศ.ดร.วุฒิพงษ์  ทองก้อน 

- หัวข้อ "การประกันคุณภาพการศึกษา"

โดย วิทยากร อ.สุวรรณี  มงคลรุ่งเรือง

- หัวข้อ "เส้นทางความก้าวหน้าในวิชาชีพอาจารย์"

โดย วิทยากร คุณพรภัสสรา  คงทอง

สรุปการบรรยาย

    หน้าแรก
    เกี่ยวกับหน่วยงาน
    แผนการฝึกอบรม
    โครงการการฝึกอบรม
Copyrights 2016@Instructional Development Huachiew Chalermprakiet University. All rights reserved