โครงการ อบรมเชิงวิชาการ เรื่อง "การฝึกอบรมวิชาครู รุ่นที่ 4 (1/2561)"

วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น.

- หัวข้อ "การประยุกต์ใช้จิตวิทยาเพื่อการเรียนรู้"สรุปการบรรยาย

โดยวิทยากร ผศ.ดร.ปรัชญา ปิยะมโนธรรม จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

- หัวข้อ "เทคนิคการให้คำปรึกษา"สรุปการบรรยาย

โดยวิทยากร อ.ดร.อาจารย์นุชนาฎ  ยูฮันเงาะ จากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

    หน้าแรก
    เกี่ยวกับหน่วยงาน
    แผนการฝึกอบรม
    โครงการการฝึกอบรม
Copyrights 2016@Instructional Development Huachiew Chalermprakiet University. All rights reserved