โครงการ อบรมเชิงวิชาการ เรื่อง "การฝึกอบรมวิชาครู รุ่นที่ 4 (1/2561)"

วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น.

หัวข้อ "กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา(TQF)","หลักการเขียน มคอ.3 และ มคอ.5"สรุปการบรรยาย

หัวข้อ "หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้"สรุปการบรรยาย

โดยวิทยากร ผศ.ดร.วุฒิพงษ์ ทองก้อน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

    หน้าแรก
    เกี่ยวกับหน่วยงาน
    แผนการฝึกอบรม
    โครงการการฝึกอบรม
Copyrights 2016@Instructional Development Huachiew Chalermprakiet University. All rights reserved