โครงการ อบรมเชิงวิชาการ เรื่อง "การฝึกอบรมวิชาครู รุ่นที่ 4 (1/2561)"

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น.

- หัวข้อ "การเรียนรู้เสริมด้วย Technology-enhanced learning"สรุปการบรรยาย

โดยวิทยากร รศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

- หัวข้อ "การออกแบบการจัดการเรียนรู้และการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้"สรุปการบรรยาย

โดยวิทยากร ผศ.ดร.วิชัย เสวกงาม จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

    หน้าแรก
    เกี่ยวกับหน่วยงาน
    แผนการฝึกอบรม
    โครงการการฝึกอบรม
Copyrights 2016@Instructional Development Huachiew Chalermprakiet University. All rights reserved