โครงการ อบรมเชิงวิชาการ เรื่อง "การฝึกอบรมวิชาครู รุ่นที่ 4 (1/2561)"

วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น.

หัวข้อ "บทบาทและจรรยาวิชาชีพแห่งความเป็นครู"สรุปการบรรยาย

โดยวิทยากร ผศ.ดร.วุฒิพงษ์ ทองก้อน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

หัวข้อ "การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา"สรุปการบรรยาย

โดยวิทยากร อาจารย์สุวรรณี มงคลรุ่งเรือง ผู้อำนวยการกองแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

หัวข้อ "เส้นทางความก้าวหน้าในวิชาชีพอาจารย์"สรุปการบรรยาย

โดยวิทยากร ผศ.ดร.วุฒิพงษ์ ทองก้อน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

    หน้าแรก
    เกี่ยวกับหน่วยงาน
    แผนการฝึกอบรม
    โครงการการฝึกอบรม
Copyrights 2016@Instructional Development Huachiew Chalermprakiet University. All rights reserved