โครงการ อบรมเชิงวิชาการ เรื่อง "การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน"

วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-12.00 น.

สรุปการบรรยาย

โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์  คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

    หน้าแรก
    เกี่ยวกับหน่วยงาน
    แผนการฝึกอบรม
    โครงการการฝึกอบรม
Copyrights 2016@Instructional Development Huachiew Chalermprakiet University. All rights reserved