โครงการ อบรมเชิงวิชาการ เรื่อง "การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน"

วันพุธที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น.

สรุปการบรรยาย

โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.ฉันท์หทัย อาจอ่ำ  มหาวิทยาลัยมหิดล

    หน้าแรก
    เกี่ยวกับหน่วยงาน
    แผนการฝึกอบรม
    โครงการการฝึกอบรม
Copyrights 2016@Instructional Development Huachiew Chalermprakiet University. All rights reserved