โครงการ อบรมเชิงวิชาการ เรื่อง "การจัดการเรียนรู้แบบทีมเป็นฐาน (Team-Based Learning)"

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น.

สรุปการบรรยาย

โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์ ปนัดดา โรจน์พิบูลสถิตย์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

    หน้าแรก
    เกี่ยวกับหน่วยงาน
    แผนการฝึกอบรม
    โครงการการฝึกอบรม
Copyrights 2016@Instructional Development Huachiew Chalermprakiet University. All rights reserved