โครงการ อบรมเชิงวิชาการ เรื่อง "การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity-Based Learning)"

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น.

สรุปการบรรยาย

โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี โตอิ้ม มหาวิทยาลัยมหิดล

    หน้าแรก
    เกี่ยวกับหน่วยงาน
    แผนการฝึกอบรม
    โครงการการฝึกอบรม
Copyrights 2016@Instructional Development Huachiew Chalermprakiet University. All rights reserved