การอบรมเชิงวิชาการ "การฝึกอบรมวิชาครู รุ่นที่ 1 (1/2558)"

วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00-16.00 น.

- หัวข้อ "การใช้สื่อเพื่อการเรียนรู้"

โดยวิทยากร รศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

- หัวข้อ "จรรยาวิชาชีพแห่งความเป็นครู"

โดย วิทยากร ผศ.ดร.เฟื่องอรุณ ปรีดีดิลก จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สรุปการบรรยาย

    หน้าแรก
    เกี่ยวกับหน่วยงาน
    แผนการฝึกอบรม
    โครงการการฝึกอบรม
Copyrights 2016@Instructional Development Huachiew Chalermprakiet University. All rights reserved