การอบรมเชิงวิชาการ "การฝึกอบรมวิชาครู รุ่นที่ 1 (1/2558)"

วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00-16.00 น.

- หัวข้อ "หลักสูตรและแนวทางการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา" "หลักการศึกษาระดับอุดมศึกษา"

โดยวิทยากร รศ.ดร.นาตยา  ปิลันธนานนท์ จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- หัวข้อ "เทคนิคการให้คำปรึกษา"

โดย วิทยากร อ.ดร.ชฎาภา ประเสริฐทรง

สรุปการบรรยาย

    หน้าแรก
    เกี่ยวกับหน่วยงาน
    แผนการฝึกอบรม
    โครงการการฝึกอบรม
Copyrights 2016@Instructional Development Huachiew Chalermprakiet University. All rights reserved