โครงการ อบรมเชิงวิชาการ เรื่อง การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21

วันพุธที่ 3 กุมพาพันธ์ 2560 เวลา 09.00-16.00 น.

โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์ ยืน ภู่วรวรรณ

สรุปการบรรยาย

    หน้าแรก
    เกี่ยวกับหน่วยงาน
    แผนการฝึกอบรม
    โครงการการฝึกอบรม
Copyrights 2016@Instructional Development Huachiew Chalermprakiet University. All rights reserved