การอบรมเชิงวิชาการ การจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning)

วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2559  เวลา 09.00-12.00 น.

โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวัลลี สัตยาสัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สรุปการบรรยาย

    หน้าแรก
    เกี่ยวกับหน่วยงาน
    แผนการฝึกอบรม
    โครงการการฝึกอบรม
Copyrights 2016@Instructional Development Huachiew Chalermprakiet University. All rights reserved