โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง เทคนิคจัดการเรียนการสอน(จากอาจารย์มืออาชีพสู่อาจารย์มือใหม่)

วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น.

โดยวิทยากร อาจารย์มรกต กำแพงเพชร ,ผศ.รัชนีพร ศรีรักษา ,ผศ.จริยาวัฒน์ โลหะพูนตระกูล

อาจารย์ ดร.รุ้งเพชร สงวนพงษ์,อาจารย์กฤตวรรณ สาหร่าย

สรุปการบรรยาย

    หน้าแรก
    เกี่ยวกับหน่วยงาน
    แผนการฝึกอบรม
    โครงการการฝึกอบรม
Copyrights 2016@Instructional Development Huachiew Chalermprakiet University. All rights reserved