เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร/กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ติดต่อเรา

แผนกหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา สำนักพัฒนาวิชาการ

ประวัติความเป็นมา

     แผนกหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา เดิมใช้ชื่อว่า “แผนกมาตรฐานการศึกษา” ในสำนักวิทยบริการตั้งแต่เริ่มเปิดดำเนินการมหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2535 ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นแผนกหลักสูตรและ มาตรฐานการศึกษา สำนักพัฒนาวิชาการ ในปีการศึกษา 2540 ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงสร้างองค์กรครั้งใหญ่ของมหาวิทยาลัย แผนกหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา เป็น 1 ใน จำนวนทั้งสิ้น 5 แผนกของสำนักพัฒนาวิชาการ ซึ่งดำเนินงาน ภายใต้กรอบนโยบายของสำนักพัฒนาวิชาการที่มุ่งเน้นพัฒนามาตรฐานวิชาการด้วยบริการที่มีคุณภาพ โดยมีหน้าที่หลัก  ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร การรับรองมาตรฐานการศึกษา การกำกับมาตรฐานการศึกษา       การประเมินหลักสูตร

     ต่อมาในปีการศึกษา 2548 สำนักพัฒนาวิชาการได้ทำการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานอีกครั้ง ซึ่งแผนกหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาได้ปรับปรุงการดำเนินงานของแผนกโดยเพิ่มหน้าที่หลักด้านการบริหาร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อให้ครอบคลุมการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร นำมาสู่การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตต่อไป

วิสัยทัศน์

    มุ่งเน้นงานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตร กำกับมาตรฐานการศึกษาและรับรองมาตรฐานการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ

     1. ส่งเสริม สนับสนุนและอำนวยการงานด้านการพัฒนาหลักสูตรและกำกับดูแลมาตรฐานการศึกษา ของมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องตามแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และบรรลุตามเป้าหมายของการผลิตบัณฑิต

     2. สนับสนุนการดำเนินงานและการบริหารหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ของการจัดการศึกษา

     3. มีระบบข้อมูลเพื่อการบริหารหลักสูตรที่มีความถูกต้องและเชื่อถือได้

     4. พัฒนาและส่งเสริมผู้ปฏิบัติงานในแผนกหลักสูตรฯให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ

     5. พัฒนาระบบการบริหารให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้

วัตถุประสงค์

     1. ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรในเรื่องของการเปิดดำเนินการหลักสูตร
การปรับปรุงหลักสูตร และให้ความรู้เรื่องหลักสูตร

     2. ดำเนินงานและประสานงานในการพิจารณามาตรฐานและคุณภาพการศึกษา

     3. ดำเนินงานและประสานงานในการกำกับมาตรฐานการศึกษา

     4. ดำเนินงานส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะวิชาดำเนินการประเมินหลักสูตร

     5. ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาหลักสูตร และการบริหารหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา

     6. จัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านหลักสูตร เพื่อประโยชน์ในบริหารหลักสูตร  และการพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ

     7.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในแผนกได้พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     8. ดำเนินการจัดระบบการบริหารให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้

  ข้อมูลหลักสูตร
   มคอ.3-6
  โครงการอบรม/กิจกรรม
  CHECO
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
Copyrights 2016@ Office of Academic Development - Huachiew Chalermprakiet University. All rights reserved