เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร/กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ติดต่อเรา

 

แผนกหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา สำนักพัฒนาวิชาการ

อาคารอำนวยการชั้น 2 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 ถนนบางนา-ตราด กม.18 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 0-2312-6300 ต่อ 1423
โทรสาร  : 0-2312-6411
 อีเมล : curriculum.hcu@gmail.com
เว็บไซต์ : www.academic.hcu.ac.th/curriculum/about.html

 

     

 

  ข้อมูลหลักสูตร
   มคอ.3-6
  โครงการอบรม/กิจกรรม
  CHECO
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  
 
 
 
 
Copyrights 2016@ Office of Academic Development - Huachiew Chalermprakiet University. All rights reserved