เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร/กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ติดต่อเรา
No. รายชื่อหลักสูตรระดับปริญญาตรี รหัสหลักสูตร ปีที่เปิด หลักสูตร ปัจจุบัน
  ข้อมูลหลักสูตร
  มคอ.3-6
  โครงการอบรม/กิจกรรม
  CHECO
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  
1  พยาบาลศาสตรบัณฑิต พย.บ. 25540731101215 2525 2561
2  สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต สส.บ. 25520731103518 2533 2560
3  ศิลปศาสตรบัณฑิต ศศ.บ.(ภาษาจีนธุรกิจ) 25490731102503 2535 2560
4  ศิลปศาสตรบัณฑิต ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 25500731101929 2535 2562
5  ศิลปศาสตรบัณฑิต ศศ.บ.(การท่องเที่ยว) 25460731100619 2546 2561
6  ศิลปศาสตรบัณฑิต ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน (นานาชาติ) 25520731103608 2549 2560
7  ศิลปศาสตรบัณฑิต ศศ.บ.(การโรงแรม) 25500731101907 2550 2561
8  ศิลปศาสตรบัณฑิต ศศ.บ.(การสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง) 25520731103597 2551 2560
9  บัญชีบัณฑิต บช.บ. 25490731102424 2535 2560
10  บริหารธุรกิจบัณฑิต บธ.บ.(การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ) 25350731100099 2535 2561
11  บริหารธุรกิจบัณฑิต บธ.บ.(การตลาด) 25490731102446 2536 2561
12  บริหารธุรกิจบัณฑิต บธ.บ.(การเงิน) 25490731102413 2539 2561
13  บริหารธุรกิจบัณฑิต บธ.บ.(การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่) 25490731102435 2542 2561
14  บริหารธุรกิจบัณฑิต บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 25480731101951 2544 2559
15  บริหารธุรกิจบัณฑิต บธ.บ.(การจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม) 25470731101138 2547 2561
16  Bachelor of Business Administration - B.B.A.(International Program) 25470731101476 2547 2562
17  บริหารธุรกิจบัณฑิต บธ.บ.(การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน) 25520731103531 2552 2559
18  บริหารธุรกิจบัณฑิต บธ.บ.(ธุรกิจจีน) 25540731101237 2554 2559
19  วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 25350731100112 2535 2558
20  วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ.(จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม) 25480731102017 2549 2561
21  วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์) 25560731100137 2556 2561
22  เภสัชศาสตรบัณฑิต ภ.บ. 25510731103124 2536 2557
23  วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ.(เทคนิคการแพทย์) 25360731100282 2536 2560
24  วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ.(กายภาพบำบัด) 25360731100293 2536 2559
25  วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ.(การจัดการโรงพยาบาล) 25510731103113 2551 2561
26  วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ.(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 25520731103529 2539 2560
27  วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ.(อนามัยสิ่งแวดล้อม) 25390731100228 2539 2560
28  การแพทย์แผนจีนบัณฑิต พจ.บ. 25470731101149 2547 2562
29  นิติศาสตรบัณฑิต น.บ. 25470731101127 2547 2560
30  นิเทศศาสตรบัณฑิต นศ.บ. 25510731103135 2548 2559
31  ศิลปศาสตรบัณฑิต ศศ.บ.(ภาษาและวัฒนธรรมจีน) 25550731100845 2555 2560
32  วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 25570731101848 2557 2562
33  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ส.บ.(สาธารณสุขชุมชน) 25610731100054 2561 2561
34  การจัดการบัณฑิต กจ.บ.(การบริการทางการแพทย์)   2562 2562
 
Copyrights 2016@ Office of Academic Development - Huachiew Chalermprakiet University. All rights reserved