เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร/กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ติดต่อเรา

งานพัฒนาหลักสูตร 

  • ดำเนินการประสานงานและดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการเสนอขอเปิดดำเนินการหลักสูตรและการปรับปรุง หลักสูตร ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
  • จัดทำระเบียบวาระเสนอการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ตามลำดับ เสนอเรื่องไปสำนักงานคณะกรรมการ  การอุดมศึกษา
  • ประสานงานการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จนได้รับการพิจารณา        รับทราบ
  • ประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่ได้รับอนุมัติและจัดทำฐานข้อมูลหลักสูตร
   ข้อมูลหลักสูตร
   มคอ.3-6
   โครงการอบรม/กิจกรรม
  CHECO
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การเสนอขอเปิดดำเนินการหลักสูตร

           แนวปฏิบัติในการเสนอขอเปิดดำเนินการหลักสูตรใหม่

           ขั้นตอนการเสนอขอเปิดดำเนินการหลักสูตร

 

การเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร

           แนวปฏิบัติในการเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร

           ขั้นตอนการเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร

 

 เอกสารประกอบการเสนอขอเปิดดำเนินการหลักสูตร / ปรับปรุงหลักสูตร

         มคอ. 2

         คุณวุฒิและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร

          บทสรุปผู้บริหาร (ขอเปิดหลักสูตร)

          เอกสารปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08)

          ระเบียบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552

          คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา

          แบบฟอร์มประวัติผูทรงคุณวุฒิภายนอก

          การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร

 

การเสนอขอปิดหลักสูตร

 เอกสารประกอบการเสนอขอปิดหลักสูตร

          ประกาศมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่ 085/2553 เรื่อง แนวปฏิบัติการเสนอขอปิดหลักสูตร

          แบบฟอร์มการปิดหลักสูตร (มฉก.สพว.06)

 

 

การบริหารงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

         

          หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)  

          ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร

          คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารรายวิชา/กลุ่มรายวิชา หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

          ขั้นตอนการดำเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

         

 

Copyrights 2016@ Office of Academic Development - Huachiew Chalermprakiet University. All rights reserved