เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร/กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ติดต่อเรา

 การประเมินหลักสูตร

       แผนกหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาเป็นหน่วยงานประสานส่งเสริมและสนับสนุนตลอดจนให้ความร่วมมือกับ   คณะวิชาในการดำเนินการ ประเมินหลักสูตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการกระตุ้นให้คณะวิชาตระหนักถึงความสำคัญในการประเมินหลักสูตร และดำเนินการประเมินหลักสูตรในรูปของการวิจัยสถาบัน การจัดทำงบประมาณสนับสนุนการวิจัยสถาบันเพื่อการประเมินหลักสูตร การพัฒนาฐานความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตร ได้แก่ การประชุมชี้แจงการประเมินหลักสูตร การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำและเผยแพร่คู่มือการประเมินหลักสูตร การรวบรวมข้อมูลงานวิจัยด้านการประเมินหลักสูตร เพื่อให้คณะวิชาได้ใช้เป็นแนวทางในการประเมินหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี ทั้งนี้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้กำหนดให้การประเมินหลักสูตรเป็นดัชนีคุณภาพในการประกันคุณภาพหลักสูตร โดยกำหนดให้ มีการปรับปรุงหลักสูตรตามผลของการประเมินหลักสูตรในระยะ 5 ปี ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ที่กำหนดให้ทุกหลักสูตรต้องมีระบบการประกันคุณภาพอย่างชัดเจน

       ด้วยเหตุผลดังกล่าว สำนักพัฒนาวิชาการ โดยแผนกหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา จึงได้สรุปข้อมูลหลักสูตรของมหาวิทยาลัยและจัดทำแผนพัฒนาปรับปรุงและประเมินหลักสูตร เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดแผนการประเมินหลักสูตรตามระบบได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

   ขั้นตอนการเสนอโครงการและการเบิกเงินทุนอุดหนุนการวิจัยประเมินหลักสูตร

   แบบรายงานความก้าวหน้างานวิจัย

  

งานวิจัยประเมินหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 - 2560
ปีงบประมาณ หลักสูตร ฉบับปี พ.ศ. ผลการดำเนินงาน
2560 ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 2557 ดำเนินการแล้วเสร็จ
บธ.บ.(นานาชาติ) 2557 ดำเนินการแล้วเสร็จ
วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 2557 ดำเนินการแล้วเสร็จ
การแพทย์แผนจีน 2555 ดำเนินการแล้วเสร็จ
2559 พย.บ.(พยาบาลศาสตร์) 2556 ดำเนินการแล้วเสร็จ
ศศ.บ.(การท่องเที่ยว) 2556 ดำเนินการแล้วเสร็จ
ศศ.บ.(อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว) 2556 ดำเนินการแล้วเสร็จ
บธ.บ.(การจัดการ) 2556 ดำเนินการแล้วเสร็จ
บธ.บ.(การตลาด) 2556 ดำเนินการแล้วเสร็จ
บธ.บ.(การเงิน) 2556 ดำเนินการแล้วเสร็จ
บธ.บ.(ธุรกิจระหว่างประเทศ) 2556 ดำเนินการแล้วเสร็จ
บธ.บ.(การจัดการอุตสาหกรรม) 2556 ดำเนินการแล้วเสร็จ
วท.บ.(จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม) 2556 ดำเนินการแล้วเสร็จ
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์) 2556 ดำเนินการแล้วเสร็จ
สส.บ.(การจัดการโรงพยาบาล) 2556 ดำเนินการแล้วเสร็จ
 
   ข้อมูลหลักสูตร
   มคอ.3-6
   โครงการอบรม/กิจกรรม
  CHECO
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
Copyrights 2016@ Office of Academic Development - Huachiew Chalermprakiet University. All rights reserved