เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร/กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ติดต่อเรา
งานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
 • ประสานงานการเสนอขอพิจารณามาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
 • ประสานงานการเสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณามาตรฐานและคุณภาพการศึกษา เสนอในการประชุม      คณะกรรมการชุดต่างๆ ตามลำดับ
 • ประสานงานและดำเนินการติดตามตรวจสอบข้อมูลการเสนอขอพิจารณามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาให้เป็น ไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
 • จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณามาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
 • จัดทำรายงานการพิจารณามาตรฐานและคุณภาพการศึกษา เสนอในการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ
 • แจ้งมติการพิจารณามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาให้คณะวิชารับทราบ
เอกสารประกอบ : แบบฟอร์ม
ประกาศ มฉก.ที่ 146/2551 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการพิจารณามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร
แบบรายงานการจัดการศึกษาเพื่อขอรับพิจารณามาตรฐานและคุณภาพการศึกษา (แบบ-มฉก.สพว.04)
แบบสรุปรายงานการพิจารณามาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
หลักเกณฑ์การพิจารณามาตรฐานและคุณภาพการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2551
แบบฟอร์มประวัติคณะกรรมการพิจารณามาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
แบบฟอร์ม ตารางที่ 1 - 11 เอกสารสำหรับจัดทำรูปเล่ม ประกอบการเสนอขอพิจารณามาตรฐานของหลักสูตร
 
งานกำกับมาตรฐาน
 • ประสานงานการเสนอผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมเป็นองค์ประชุมพิจารณาคุณภาพการวัดผลการศึกษาของหลักสูตร
 • ตรวจสอบข้อมูลของแบบรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธ์ทางการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ (แบบทวนสอบ 01) และแบบรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ทางการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ (แบบทวนสอบ 02) ทุกรายวิชา
เอกสารประกอบ : แบบฟอร์ม
แบบทวนสอบ 01 แบบรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
แบบทวนสอบ 02 แบบรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลการศึกษาสำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี
แบบฟอร์มประวัติผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกพิจารณาคุณภาพวัดผลการศึกษา
คู่มือและแนวปฏิบัติการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559
 
งานประกันคุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
 • จัดส่งแผนการจัดทำ มคอ.3 - 7 ทุกรายวิชาที่เปิดสอนทุกภาคการศึกษา
 • ตรวจสอบและรวบรวมแบบ มคอ.3 - 6 รายวิชาที่เปิดสอนทุกภาคการศึกษา เพื่อจัดเก็บในฐานข้อมูล
 • ติดตามและตรวจสอบแบบ มคอ.7
เอกสารประกอบ : แบบฟอร์ม

แผนการจัดส่ง มคอ.3/มคอ.4 _มคอ.5/มคอ.6 และ มคอ.7 ปีการศึกษา 2562 

                                              แบบ มคอ.3
                                              แบบ มคอ.4
                                              แบบ มคอ.5
                                              แบบ มคอ.6
                                              แบบ มคอ.7

แบบรายงานสรุปการดำเนินการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 (4Cs) มคอ.3 มคอ.4                    และแบบรายงานสรุปผลลัพธ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 (4Cs) มคอ.5 มคอ.6  

ตัวอย่างและแบบฟอร์ม ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (Key Performance Indicators : KPI)

       

 
   ข้อมูลหลักสูตร
   มคอ.3-6
   โครงการอบรม/กิจกรรม
  CHECO
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
Copyrights 2016@ Office of Academic Development - Huachiew Chalermprakiet University. All rights reserved