ข้อมูล มคอ.3-6
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร/กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ติดต่อเรา

                     แผนการจัดส่ง มคอ.3 - มคอ.7  ปีการศึกษา 2562

 

                     คณะพยาบาลศาสตร์  

                     คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม    

                     คณะศิลปศาสตร์  

                     คณะบริหารธุรกิจ  

                     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    

                     คณะเภสัชศาสตร์   

                     คณะเทคนิคการแพทย์  

                     คณะกายภาพบำบัด    

                     คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม   

                     คณะการแพทย์แผนจีน  

                     คณะนิติศาสตร์    

                     คณะนิเทศศาสตร์     

                     คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน

   

 

 

  ข้อมูลหลักสูตร
   มคอ.3-6
  โครงการอบรม/กิจกรรม
  CHECO
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
Copyrights 2016@ Office of Academic Development - Huachiew Chalermprakiet University. All rights reserved