เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร/กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ติดต่อเรา
  ข้อมูลหลักสูตร
   มคอ.3-6
  โครงการอบรม/กิจกรรม
  CHECO
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

      โครงการอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง “การออกแบบหลักสูตรแบบฐานสมรรถนะ”

      โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้

           Outcome Based Learning)

      การรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติจาก สกอ.

 
Copyrights 2016@ Office of Academic Development - Huachiew Chalermprakiet University. All rights reserved