KM.HCU.
สมัครสมาชิกใหม่สมัครสมาชิกใหม่  เข้าระบบเข้าระบบ  ค้นหาหัวข้อค้นหาหัวข้อ  รายชื่อสมาชิกรายชื่อสมาชิก  
    กลับหน้าแรก
 
มีคำตอบแล้ว หัวข้อ : งานวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการทำงาน : กรณีศึกษาบริษัทอุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย คุณไม่ใช่สมาชิก อ่านได้อย่างเดียว
ฝากข้อความโดย
เนื้อหา 
อาชีวอนามัย
User Option
User Option


Joined : 29 มิถุนายน 2549 เวลา 11:16:35
Posts : 16
ฝากข้อความไว้เมื่อ : 29 มิถุนายน 2549 เวลา 19:32:53 | หมายเลขIP : ไม่แสดง 

  ในการบริหารงานเพื่อให้องค์กรประสบความสำเร็จได้จำเป็นจะต้องบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ดี จะทำให้บุคลากรมีความทุ่มเทและตั้งใจในการทำงาน    ซึ่งปัจจัยสำคัญตัวหนึ่งที่ทำให้บุคลากรในองค์กร

มุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานก็คือการจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เหมาะสมเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความรู้สึกพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมที่ตนได้ทำงานอยู่

ซึ่งความพึงพอใจของบุคลากร หรือ Employee  Satis Faction นั้นมีหลายระดับที่จะสามารถก่อให้เกิดความพึงพอใจจนกลายเป็นความจงรักภักดีและกระตือรือร้นมีความซื่อสัตย์ก็จะกลายเป็นพลัง

ที่จะทำให้เกิดความทุ่มเทในการทำงานจนเกิดมีผลผลิตที่มีคุณภาพตามที่องค์กรต้องการ

การศึกษาเรื่องความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน บริษัทอุตสาหกรรม

ทำเครื่องแก้วไทย  จำกัด  ( มหาชน )  ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัย  3 ประการ  คือ

1.       เพื่อศึกษาความพึงพอใจของพนักงานต่อสภาพแวดล้อมในการทำงาน

2.       เพื่อศึกษาลำดับความพึงพอใจของพนักงานต่อสภาพแวดล้อมในการทำงาน

3.       เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของพนักงานต่อสภาพแวดล้อมในการทำงานในแต่ละด้าน

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากพนักงานที่เกี่ยวข้องในบริษัทอุตสาห-

กรรมทำเครื่องแก้วไทย  จำกัด  ( มหาชน )  จังหวัดสมุทรปราการ  จำนวน  105  คน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ  แบบสอบถาม  ซึ่งประกอบด้วยคำถาม  2  ส่วน  คือ  ส่วนที่  1  เป็นแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะบุคคลของผู้ตอบ  ส่วนที่  2  เป็นแบบสอบถามการวัดความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ  7  ด้าน  ได้แก่  แสงสว่าง  ระดับความดังของเสียง  ฝุ่นละออง  ความร้อน/ การระบายอากาศ เพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา ระบบความปลอดภัย   ผลการวิจัยพบว่า พนักงานบริษัท  อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย  จำกัด  ( มหาชน )  จังหวัดสมุทรปราการ มีความพึงพอใจในการทำงานภาพรวมอยู่ในระดับดีและมีความพึงพอใจเป็นลำดับแยก      ตามองค์ประกอบของงาน เรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อยดังนี้  ระบบความปลอดภัย  เพื่อนร่วมงาน  ระดับความดังของเสียง  ผู้บังคับบัญชา  ความร้อน / การระบายอากาศ   ปริมาณฝุ่น  แสงสว่าง  ตามลำดับจากผลการวิจัยในครั้งนี้ทำให้เข้าใจถึงองค์ประกอบของงานที่มีผลต่อความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งอาจเป็นสาเหตุทำให้ขาดแรงจูงใจในการทำงานรวมถึงการได้เข้าใจถึงสภาพส่วนบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำงาน

 

Back to Topแก้ไขโดย : อาชีวอนามัย : 4 สิงหาคม 2549 เวลา 14:27:36
อาชีวอนามัย
ข้อมูลส่วนตัวของอาชีวอนามัยค้นหาข้อความที่ฝากไว้ของอาชีวอนามัย
 
prathana
User Option
User Option


Joined : 28 มีนาคม 2554 เวลา 20:04:31
Posts : 0
ฝากข้อความไว้เมื่อ : 28 มีนาคม 2554 เวลา 20:24:29 | หมายเลขIP : ไม่แสดง 

อยากได้ตัวอย่างงานวิจัยเรื่องนี้ไปศึกษาต่อตอนนี้กำลังเรียนวิจัยอยู่
Back to Topprathana pongchai
ข้อมูลส่วนตัวของprathanaค้นหาข้อความที่ฝากไว้ของprathana
 
kwan
User Option
User Option


Joined : 22 มีนาคม 2554 เวลา 10:33:51
Posts : 0
ฝากข้อความไว้เมื่อ : 22 มีนาคม 2554 เวลา 10:44:25 | หมายเลขIP : ไม่แสดง 

อยากได้ตัวอย่างงานวิจัยเรื่องนี้ ต้องทำอย่างไรค่ะ
Back to Topkwan
ข้อมูลส่วนตัวของkwanค้นหาข้อความที่ฝากไว้ของkwan
 
สุชาติ กรเจริญ
User Option
User Option


Joined : 20 มิถุนายน 2553 เวลา 20:49:54
Posts : 0
ฝากข้อความไว้เมื่อ : 20 มิถุนายน 2553 เวลา 21:12:48 | หมายเลขIP : ไม่แสดง 

กระผมนาย สุชาติ กรเจริญ ทำงานอยู่ที่ บริษัท T G I ขอความกรุณาอยากได้ข้อมูลเพื่อทำวิทยนิพันธ์ระดับ

ปริญญาโท ผมอยู่ช่างโรงงาน ระหัส 3628

Back to Topสุชาติ กรเจริญ
ข้อมูลส่วนตัวของสุชาติ กรเจริญค้นหาข้อความที่ฝากไว้ของสุชาติ กรเจริญ
 
jackymania2520
User Option
User Option


Joined : 15 ตุลาคม 2552 เวลา 21:06:23
Posts : 0
ฝากข้อความไว้เมื่อ : 15 ตุลาคม 2552 เวลา 21:09:17 | หมายเลขIP : ไม่แสดง 

อยากได้ตัวอย่างรายงานวิจัยฉบับนี้ต้องทำอย่างไรครับ

Back to Topข้อมูลส่วนตัวของjackymania2520ค้นหาข้อความที่ฝากไว้ของjackymania2520
 
sarttrawut
User Option
User Option


Joined : 12 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 13:23:49
Posts : 0
ฝากข้อความไว้เมื่อ : 12 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 13:29:13 | หมายเลขIP : ไม่แสดง 

Back to Topข้อมูลส่วนตัวของsarttrawutค้นหาข้อความที่ฝากไว้ของsarttrawut
 


ถ้าคุณเป็นสมาชิกของ KM.HCU. และต้องการมีส่วนร่วมให้ทำการ เข้าระบบ
ถ้าคุณไม่ใช่สมาชิกของ KM.HCU. แต่ต้องการมีส่วนร่วมให้ทำการ สมัครสมาชิกใหม่


 

Powered by ASPThai Forums version 7.0
ขอขอบคุณ Code ดี ๆ จาก ASPThai