KM.HCU.
สมัครสมาชิกใหม่สมัครสมาชิกใหม่  เข้าระบบเข้าระบบ  ค้นหาหัวข้อค้นหาหัวข้อ  รายชื่อสมาชิกรายชื่อสมาชิก  
    กลับหน้าแรก
 
มีคำตอบแล้ว หัวข้อ : ปฏิสันถาร : ต้อนรับอย่างไรถึงจะถูกธรรม?คุณไม่ใช่สมาชิก อ่านได้อย่างเดียว
ฝากข้อความโดย
เนื้อหา 
ธีรโชติ
User Option
User Option


Joined : 22 กรกฎาคม 2549 เวลา 11:37:10
Posts : 57
ฝากข้อความไว้เมื่อ : 8 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 8:52:06 | หมายเลขIP : ไม่แสดง 

ปฏิสันถาร : ต้อนรับอย่างไรถึงจะถูกธรรม?

==================

ธีรโชติ เกิดแก้ว

            “เมื่อแขกมาถึงเรือนชาน ต้องต้อนรับขับสู่” คำนี้เป็นเครื่องเตือนใจให้คนไทยได้ปฏิบัติต่อผู้มาเยือนได้เป็นอย่างดี ดูเหมือนว่า การปฏิสันถารจะเป็นวัฒนธรรมที่เป็นรากเหง้าที่หล่อหลอมคนไทยให้เป็นคนที่โอบอ้อมอารี มีน้ำใจ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้น ขอสรุปเรื่องนี้ไว้โดยสังเขปดังต่อไปนี้

ปฏิสันถารในพระพุทธศาสนา หมายถึง การต้อนรับ การรับรอง  การทักทายปราศรัย มี ๒ ประการ คือ

            . อามิสปฏิสันถาร หมายถึง การต้อนรับหรือรับรองบุคคลที่มาเยี่ยมเยือนด้วยสิ่งของ เช่น หาข้าว หาน้ำ ขนม ผลไม้ เป็นต้นมารับรองตามสมควรแก่อัตภาพ

          . ธัมมปฏิสันถาร หมายถึง หมาย การปราศรัยหรือการรับรองบุคคลที่มาหาสู่โดยธรรม เช่น การพูดจา    ชักชวนให้ขึ้นบ้านด้วยไมตรีจิต ใบหน้าที่ยิ้มแย้ม และคำพูดที่อ่อนหวาน นุ่มนวล ตลอดจนการให้ข้อคิดเห็น แนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต

            ปฏิสันถาร ๒ ประการนี้ ถือว่าเป็นเรื่องที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในสังคมได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างเอื้ออาทรต่อกัน กลายเป็นสังคมแห่งความมีน้ำใจ ซึ่งเป็นเรื่องที่จำเป็นยิ่งในสังคมโลกปัจจุบัน เนื่องจากปัญหาหลายประการที่เกิดจากการขาดปฏิสันถาร เช่น

            . การใช้ชีวิตแบบตัวใครตัวมัน แล้งน้ำใจต่อกัน

            . การปล่อยปะละเลย ไม่ใส่ใจที่จะว่ากล่าวตักเตือนกันโดยธรรม เป็นต้น

            ตัวอย่างของปัญหาเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่ามนุษย์ขาดหลักปฏิสันถาร ๒ ประการ ไม่นำหลักการนี้มาสร้างวัฒนธรรมที่เข้มแข็งให้แก่ชุมชน ส่งผลให้ส่งคมไทยเราวิ่งไปตามกระแสค่านิยมของโลกที่เป็นวัฒนธรรมใหม่ที่เน้นวัตถุมากกว่าน้ำใจ ทำให้รากฐานทางวัฒนธรรมไทยของเราอ่อนแอลงทุกที คนแล้งน้ำใจต่อกัน ไม่แยแสหรือใส่ใจในเพื่อนมนุษย์เท่าที่ควร กลายเป็นสังคมแบบตัวใครตัวกัน นับว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัวอย่างมาก

 

Back to Topข้อมูลส่วนตัวของธีรโชติ ค้นหาข้อความที่ฝากไว้ของธีรโชติ


ถ้าคุณเป็นสมาชิกของ KM.HCU. และต้องการมีส่วนร่วมให้ทำการ เข้าระบบ
ถ้าคุณไม่ใช่สมาชิกของ KM.HCU. แต่ต้องการมีส่วนร่วมให้ทำการ สมัครสมาชิกใหม่


 

Powered by ASPThai Forums version 7.0
ขอขอบคุณ Code ดี ๆ จาก ASPThai