หน่วยประกันคุณภาพ กองแผนและพัฒนา มุ่งมั่นพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อนำสถาบันสู่ความเป็นเลิศ โทรศัพท์ 02-312-6300 (ภายใน) 1182

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน่วยประกันคุณภาพ กองแผนและพัฒนา ได้จัดโครงการเพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน และเป็นแนวทางในการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ในวันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องบรรยายพิเศษ 2 (ห้องสื่อประสม) ชั้น 2 อาคารบรรณสาร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ทศพร เลิศพิเชฐ ผู้ช่วยอธิการบดี / หัวหน้างานตรวจสอบภายใน เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ และขอขอบคุณผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน ที่ให้ความสำคัญและความร่วมมือเป็นอย่างดี

คลิกดูรายละเอียด

-------------------------------------------------------------------------------

คู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

คลิกดูรายละเอียด

-------------------------------------------------------------------------------

คู่มือ การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา CHE QA ONLINE ปีการศึกษา 2559

คลิกดูรายละเอียด

-------------------------------------------------------------------------------

head_arrows_right_animation_clipartโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "การจัดการความรู้ในองค์กร เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"

KM2017

หน่วยประกันคุณภาพ กองแผนและพัฒนา ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การจัดการความรู้ในองค์กร เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การดำเนินงานการจัดการความรู้ (KM) ภายในมหาวิทยาลัยเป็นไปในทิศทางเดียวกันและต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องบรรยายพิเศษ 3 (MBA3) อาคารอำนวยการ ชั้น 3 โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวสมใจ เนียมหอม หัวหน้างานจัดการความรู้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งได้รับความสนใจจากคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำนวน 48 ท่าน

สรุปโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจัดการความรู้

-------------------------------------------------------------------------------

head_arrows_right_animation_clipartโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 21 – 23 มีนาคม 2560 ณ ห้องบรรยายพิเศษ 2 (ห้องสื่อประสม) อาคารบรรณสาร ชั้น 2

หน่วยประกันคุณภาพ กองแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัด โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 21 – 23 มีนาคม 2560 ณ ห้องบรรยายพิเศษ 2 (ห้องสื่อประสม) อาคารบรรณสาร ชั้น 2 ที่ผ่านมานั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจรูปแบบการประเมินคุณภาพการศึกษา บทบาทหน้าที่ จรรยาบรรณของผู้ประเมิน ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมินฯ และเทคนิคการประเมินฯ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยการฝึกวิเคราะห์ประเด็นปัญหาจาก SAR และเอกสารหลักฐานอ้างอิง การวางแผนเก็บข้อมูล ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน การสรุปผล รายงานผล และการให้ข้อมูลย้อนกลับเขียนรายงาน โดยได้เกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ศรีสมรักษ์ อินทุจันทร์ยง อาจารย์ประจำภาควิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรโครงการฯ

สรุปโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

-------------------------------------------------------------------------------

head_arrows_right_animation_clipart โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การประเมินคุณภาพการบริหารงานทั่วไป ปีการศึกษา 2559

DSC_3452

DSC_3430

2560-03-15-km-assessment-hcu-version-advertising_Page_01

หน่วยประกันคุณภาพ กองแผนและพัฒนา ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การประเมินคุณภาพการบริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ณ ห้องบรรยายพิเศษ 2 (ห้องสื่อประสม) อาคารบรรณสาร ชั้น 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพการบริหารงานทั่วไปและผู้ที่สนใจ มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของการเป็นผู้ประเมินคุณภาพ และมีความเข้าใจในตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพที่ได้พัฒนาและปรับปรุงใหม่และใช้เป็นปีแรกในปีการศึกษา 2559 นี้ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ รองอธิการบดี เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้

click สรุปโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

DSC_3431

-------------------------------------------------------------------------------

ข่าวประชาสัมพันธ์ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จาก สกอ.

คำอธิบาย

by www.mua.go.th on 4 July 2016

1.4

by www.mua.go.th -revise 10-2-2016

12 Ci1.1

by www.mua.go.th revise 18-9-2015

LIST-MUA

by www.mua.go.th

ประเด็นหารือจากสถาบันอุดมศึกษาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557

head_arrows_right_animation_clipart QA - ถาม - ตอบ --------- by www.mua.go.th on 25 August 2015

 

-------------------------------------------------------------------------------------

เอกสารเผยแพร่ งานประกันคุณภาพการศึกษา / การบริหารงานทั่วไปมฉก.

PLANQA59
3.1+3.2
QA2.1
CI-OFF59

newเอกสารประกอบการ การดำเนินงานการรับนักศึกษา (ระดับหลักสูตร)

3.1-59 ZIP3.1

------------------------------------------------------------------------

เอกสารคู่มือ งานประกันคุณภาพการศึกษา / การบริหารงานทั่วไป มฉก.

SAR-2017 SAR-WORD
QA-OFF59 word-sar
QA58 MUA-QA57
ISED2013  
   

 

------

แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานทั่วไป ปีการศึกษา 2559

1 กองกลาง download
2 กองคลัง download
3 กองทรัพยากรบุคคล download
4 กองพัสดุ download
5 กองแผนและพัฒนา download
6 กองอาคารสถานที่ download
7 บัณฑิตวิทยาลัย download
8 ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา download
9 ศูนย์บรรณสารสนเทศ download
10 ศูนย์วัฒนธรรม download
11 สำนักพัฒนานักศึกษา download
12 สำนักทะเบียนและประมวลผล download
13 สำนักพัฒนาวิชาการ download