ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ : หน่วยประกันคุณภาพ กองแผนและพัฒนา อาคารอำนวยการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ "มุ่งมั่นพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อนำสถาบันสู่ความเป็นเลิศ"

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน่วยประกันคุณภาพ กองแผนและพัฒนา ขอประชาสัมพันธ์ สรุปโครงการการบริหรจัดการความเสี่ยง (Risk) และการจัดทำภาระงานรายบุคคล (Job) ประจำปีการศึกษา 2561 คร้งที่ 1 วันที่ 9 ตุลาคม 2561 และครั้งที่ 2 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.30 -12.00 น. ณ ห้องบรรยายพิเศษ 3 (ห้องสื่อประสม) อาคารบรรณสาร ชั้น 2

สรุปโครงการ ครั้งที่ 1

สรุปโครงการ ครั้งที่ 2

หน่วยประกันคุณภาพ กองแผนและพัฒนา ขอประชาสัมพันธ์ คู่มือการประกันคุณภาพการบริหารงานทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2561

คลิกดูรายละเอียด

หน่วยประกันคุณภาพ กองแผนและพัฒนา ขอประชาสัมพันธ์ แผนประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

คลิกดูรายละเอียด

หน่วยประกันคุณภาพ กองแผนและพัฒนา ขอประชาสัมพันธ์ แผนประกันคุณภาพการบริหารงานทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2561

คลิกดูรายละเอียด

หน่วยประกันคุณภาพ กองแผนและพัฒนา ขอประชาสัมพันธ์ตัวบ่งชี้คุณภาพและเกณฑ์ประเมินคุณภาพร่วม (Common Indicator) ประจำปีการศึกษา 2561

คลิกดาวน์โหลด ไฟล์ word

คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ระดับอุดมศึกษา
โดย สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

อ่านรายละเอียด

หน่วยประกันคุณภาพ กองแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการบริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปีการศึกษา 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพการบริหารงานทั่วไปของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของการเป็นผู้ประเมินคุณภาพการบริหารงานทั่วไป และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพไปในทิศทางเดียวกัน

อ่านรายละเอียด

หน่วยประกันคุณภาพ กองแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดโครงการอบรม เรื่อง นักศึกษากับการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องบรรยาย 1-402 อาคารอำนวยการ ชั้น 4 โดยมีตัวแทนนักศึกษา ผู้นำชั้นปี และคณะกรรมการกิจกรรม คณะวิชา เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 28 คน โดยมีอาจารย์สุวรรณี มงคลรุ่งเรือง ผู้อำนวยการกองแผนและพัฒนา และ อาจารย์ชิดชนก สิทธารถศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานักศึกษา เป็นวิทยากร วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงการมีส่วนร่วมในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย

อ่านรายละเอียด

หน่วยประกันคุณภาพ กองแผนและพัฒนา ขอประชาสัมพันธ์สรุปโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจัดทำแผนกลยุทธ์ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561

อ่านรายละเอียด

หน่วยประกันคุณภาพ กองแผนและพัฒนา ขอประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ในประเด็น การจัดทำและติดตาม มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างมีประสิทธิภาพ

อ่านรายละเอียด

หน่วยประกันคุณภาพ กองแผนและพัฒนา ขอประชาสัมพันธ์ตัวอย่างรายการหลักฐาน สำหรับใช้ประกอบการเขียนรายงานประเมินตนเอง ระดับหน่วยงานบริหารทั่วไป ปีการศึกษา 2560

ดาวน์โหลด (ไฟล์ pdf)

ดาวน์โหลด (ไฟล์ word)

แผนการประกันคุณภาพการศึกษา/การบริหารงานทั่วไปภายใน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปีการศึกษา 2560

ดาวน์โหลด (ไฟล์ pdf)

ดาวน์โหลด (ไฟล์ excel)

โครงการสร้างความเข้าใจในตัวบ่งชี้คุณภาพและเกณฑ์การประเมินคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 และ พ.ศ.2548 ประจำปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าประชุมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้คุณภาพและเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะวิชา ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ศรีสมรัก อินทุจันทร์ยง ให้เกียรติเป็นวิทยากร และขอขอบคุณ คณบดี / รองคณบดี อาจารย์ประจำหลักสูตร และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ทุกท่าน

อ่านรายละเอียด

คู่มือการประกันคุณภาพ สำหรับหน่วยบริหารงานทั่วไป ปีการศึกษา 2560

คลิกดูรายละเอียด ไฟล์ .pdf

ดาวน์โหลด ไฟล์ .docx

-------------------------------------------------------------------------------

แบบประเมินกลาง
1.แบบประเมินความพึงพอใจสำหรับ
อาจารยร์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดขอบหลักสูตร
ปีการศึกษา 2561 คลิกดาวน์โหลด

2.แบบประเมินความพึงพอใจสำหรับนักศึกษา
ปีการศึกษา 2561 คลิกดาวน์โหลด

-------------------------------------------------------------------------------

หน่วยประกันคุณภาพ กองแผนและพัฒนา ได้จัดโครงการเพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน และเป็นแนวทางในการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ในวันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องบรรยายพิเศษ 2 (ห้องสื่อประสม) ชั้น 2 อาคารบรรณสาร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ทศพร เลิศพิเชฐ ผู้ช่วยอธิการบดี / หัวหน้างานตรวจสอบภายใน เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ และขอขอบคุณผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน ที่ให้ความสำคัญและความร่วมมือเป็นอย่างดี

คลิกดูรายละเอียด

-------------------------------------------------------------------------------

คู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

คลิกดูรายละเอียด

-------------------------------------------------------------------------------

คู่มือ การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา CHE QA ONLINE ปีการศึกษา 2559

คลิกดูรายละเอียด

-------------------------------------------------------------------------------

head_arrows_right_animation_clipartโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "การจัดการความรู้ในองค์กร เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"

KM2017

หน่วยประกันคุณภาพ กองแผนและพัฒนา ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การจัดการความรู้ในองค์กร เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การดำเนินงานการจัดการความรู้ (KM) ภายในมหาวิทยาลัยเป็นไปในทิศทางเดียวกันและต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องบรรยายพิเศษ 3 (MBA3) อาคารอำนวยการ ชั้น 3 โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวสมใจ เนียมหอม หัวหน้างานจัดการความรู้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งได้รับความสนใจจากคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำนวน 48 ท่าน

สรุปโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจัดการความรู้

-------------------------------------------------------------------------------

head_arrows_right_animation_clipartโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 21 – 23 มีนาคม 2560 ณ ห้องบรรยายพิเศษ 2 (ห้องสื่อประสม) อาคารบรรณสาร ชั้น 2

หน่วยประกันคุณภาพ กองแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัด โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 21 – 23 มีนาคม 2560 ณ ห้องบรรยายพิเศษ 2 (ห้องสื่อประสม) อาคารบรรณสาร ชั้น 2 ที่ผ่านมานั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจรูปแบบการประเมินคุณภาพการศึกษา บทบาทหน้าที่ จรรยาบรรณของผู้ประเมิน ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมินฯ และเทคนิคการประเมินฯ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยการฝึกวิเคราะห์ประเด็นปัญหาจาก SAR และเอกสารหลักฐานอ้างอิง การวางแผนเก็บข้อมูล ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน การสรุปผล รายงานผล และการให้ข้อมูลย้อนกลับเขียนรายงาน โดยได้เกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ศรีสมรักษ์ อินทุจันทร์ยง อาจารย์ประจำภาควิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรโครงการฯ

สรุปโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

-------------------------------------------------------------------------------

head_arrows_right_animation_clipart โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การประเมินคุณภาพการบริหารงานทั่วไป ปีการศึกษา 2559

DSC_3452

DSC_3430

2560-03-15-km-assessment-hcu-version-advertising_Page_01

หน่วยประกันคุณภาพ กองแผนและพัฒนา ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การประเมินคุณภาพการบริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ณ ห้องบรรยายพิเศษ 2 (ห้องสื่อประสม) อาคารบรรณสาร ชั้น 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพการบริหารงานทั่วไปและผู้ที่สนใจ มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของการเป็นผู้ประเมินคุณภาพ และมีความเข้าใจในตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพที่ได้พัฒนาและปรับปรุงใหม่และใช้เป็นปีแรกในปีการศึกษา 2559 นี้ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ รองอธิการบดี เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้

click สรุปโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

DSC_3431

-------------------------------------------------------------------------------

ข่าวประชาสัมพันธ์ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จาก สกอ.

คำอธิบาย

by www.mua.go.th on 4 July 2016

1.4

by www.mua.go.th -revise 10-2-2016

12 Ci1.1

by www.mua.go.th revise 18-9-2015

LIST-MUA

by www.mua.go.th

ประเด็นหารือจากสถาบันอุดมศึกษาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557

head_arrows_right_animation_clipart QA - ถาม - ตอบ --------- by www.mua.go.th on 25 August 2015

 

-------------------------------------------------------------------------------------

เอกสารประกอบการ การดำเนินงานการรับนักศึกษา (ระดับหลักสูตร)

3.1-59 ZIP3.1

------------------------------------------------------------------------

เอกสารคู่มือ งานประกันคุณภาพการศึกษา / การบริหารงานทั่วไป มฉก.

SAR-2017 SAR-WORD
QA-OFF59 word-sar
QA58 MUA-QA57
onesqa 2561 onesqa 2561