หน่วยประกันคุณภาพ กองแผนและพัฒนา "มุ่งมั่นพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อนำสถาบันสู่ความเป็นเลิศ" ติดต่อ โทร. 02-312-6300 (ภายใน) 1182

ข่าวประชาสัมพันธ

head_arrows_right_animation_clipart โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เรื่อง การประเมินคุณภาพการบริหารงานทั่วไป ปีการศึกษา 2559”

DSC_3452

DSC_3430

2560-03-15-km-assessment-hcu-version-advertising_Page_01

หน่วยประกันคุณภาพ กองแผนและพัฒนา ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การประเมินคุณภาพการบริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องบรรยายพิเศษ ๒ (ห้องสื่อประสม) อาคารบรรณสาร ชั้น ๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพการบริหารงานทั่วไปและผู้ที่สนใจ มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของการเป็นผู้ประเมินคุณภาพและมีความเข้าใจในตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพที่ได้พัฒนาปรับปรุงใหม่และใช้เป็นปีแรก ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ นี้ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ รองอธิการบดี เป็นวิทยากรนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้

click สรุปโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

DSC_3431

แผนการประกันคุณภาพฯ มฉก. ปีการศึกษา 2559

QA59-V1

----------------- โดย หน่วยประกันคุณภาพ กองแผนและพัฒนา

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา (สกอ.)

ทะเบียนสกอ.

------------------------------------------------ ข้อมูล โดย สกอ.

ประเด็น ถาม - ตอบ โดย สำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา

mua

----------------------------- ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2558 โดย สกอ.

ข่าวประชาสัมพันธ์ ตัวบ่งชี้คุณภาพและเกณฑ์การประเมินคุณภาพ

detail

--------------------------- ประกาศ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 โดย สกอ.

FTES

-------------------------------revise10-2-2016 (ระดับคณะ) โดย สกอ.

CI1.1[12]

--------------------------------revise 18-8-2015 (ระดับหลักสูตร) โดย สกอ.

-------------------------------------------------------------

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพการบริหารงานทั่วไปภายใน ปีการศึกษา 2559 จำนวน 4 ตัวบ่งชี้

CI59new

----- ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2560 โดย หน่วยประกันคุณภาพ มฉก.

-------------------------------------------------------

แบบประเมิน เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา/การบริหารงานทั่วไป

1. แบบประเมินสำหรับนักศึกษา [ณ 17 มค 60]

2. แบบประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ [ณ 23 ธค. 59]

-----------------------------------------------------------------

ระบบการดำเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ ของ มฉก.

3.1 ------------ ZIP3.1

------------------------------------------------------------------------

คู่มือเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา/การบริหารงานทั่วไป

SAR-2017 ------ คู่มือหน่วยงาน59

----------------------------------------------------------------------------

iqa2558 ----------- ISED2013

---------------------------------------------------------------------------

QA58

------------------------------------------------------------------------------------

 

ประเด็นคำถามเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2557

--------------------------------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------------------------------