หน่วยประกันคุณภาพ กองแผนและพัฒนา "มุ่งมั่นพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อนำสถาบันสู่ความเป็นเลิศ" ติดต่อ โทร. 02-312-6300 (ภายใน) 1182

เอกสารสรุป

เอกสารสรุปโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "แนวทางการพัฒนาคุณภาพตามระบบพัฒนาคุณภาพ PDCA"

 

 

เอกสารสรุปโครงการอบรม เรื่อง ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557

 

 

 

 

เอกสารสรุปการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย 2556

 

 

 

 

เอกสารสรุปการประเมินคุณภาพการศึกษา การบริหารงานทั่วไปภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 2556

 

 

 

 

เอกสารสรุป โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ CHE QA ONLINE SYSTEM วันที่ 29 เม.ย. และ 21 พ.ค. 2557

 

 

 

เอกสารสรุป โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินคุณภาพการศึกษา วันที่ 25-26 มี.ค. 2557

 

 

 

 

เอกสารสรุป โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การวางแผนในการดำเนินงานประกันคุณภาพให้ประสบความสำเร็จ

 

 

 

เอกสารสรุป โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับกรอบ TQF วันที่ 14 พ.ค. 2557

 

 

 

เอกสารสรุป การบรรยายพิเศษ เรื่อง "การเขียนรายงานประเมินตนเอง" (SAR)