หน่วยประกันคุณภาพ กองแผนและพัฒนา "มุ่งมั่นพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อนำสถาบันสู่ความเป็นเลิศ" ติดต่อ โทร. 02-312-6300 (ภายใน) 1182

คำสั่ง เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการการศึกษา/การบริหารงานทั่วไป

 

191/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย

132/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการบริหารงานทั่วไป ระดับมหาวิทยาลัย

105/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการบริการวิชาการแก่สังคม 3 พื้นที่ ในจังหวัดสมุทรปราการ

096/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา/การบริหารงานทั่วไป ตามกลุ่มตัวบ่งชี้คุณภาพ

095/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม มฉก.

 

 

ทั้งนี้ ท่านสามารถเข้าดูคำสั่งต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่ http://intranet.hcu.ac.th/circular.aspx

--------------------------------------------------------------------------