หน่วยประกันคุณภาพ กองแผนและพัฒนา "มุ่งมั่นพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อนำสถาบันสู่ความเป็นเลิศ" ติดต่อ โทร. 02-312-6300 (ภายใน) 1182