หน่วยประกันคุณภาพ กองแผนและพัฒนา"มุ่งมั่นพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อนำสถาบันสู่ความเป็นเลิศ" ติดต่อ โทร. 02-312-6300 (ภายใน) 1182

การประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ประวัติความเป็นมา
          มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้ตอบสนองต่อนโยบายของทบวงมหาวิทยาลัย และเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 จึงได้กำหนดระบบ Input - Process - Output (IPO) เป็นระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยได้เริ่มการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชาตั้งแต่ปีการศึกษา 2542

          ในปีการศึกษา 2542 มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้การประกันคุณภาพในลักษณะของการตรวจสอบคุณภาพ (Audit) และมอบหมายให้ทั้ง 10 คณะวิชาจัดทำรายงานการศึกษาตนเอง (Self Study Report :SSR) ซึ่งเป็นการรวบรวมผลการดำเนินการหลังควบคุมคุณภาพ เสนอคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพการศึกษารวม 10 คณะวิชา

          ปีการศึกษา 2543 มหาวิทยาลัยได้พิจารณาเห็นว่าหน่วยงานบริหารทั่วไป ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนงานวิชาการ มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบพัฒนาคุณภาพการศึกษาเช่นกัน มหาวิทยาลัยจึงกำหนดให้ทุกหน่วยงานบริหารทั่วไปและทุกแผนก รวมทั้งทุกสาขาวิชาในทุกคณะวิชา จัดทำรายงานการศึกษาตนเอง (Self Study Report :SSR) รวม 10 คณะวิชา 39 สาขาวิชา 13 หน่วยงาน 38 แผนก รับการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา/การบริหารทั่วไประดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน

          ปีการศึกษา 2544 มหาวิทยาลัยได้ปรับเปลี่ยนการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา จากการตรวจสอบเป็นการประเมินคุณภาพ (Assessment) ทั้งในสายของการศึกษาและสายงานบริหารทั่วไป และกำหนดให้จัดทำรายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report :SAR) รวม 10 คณะวิชา 18 สาขาวิชา 12 หน่วยงาน 36 แผนก รับการประเมินคุณภาพการศึกษาจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา/งานบริหารทั่วไประดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน

          ในปีการศึกษา 2545 มหาวิทยาลัยขอรับรองการประเมินคุณภาพภายนอกในผลการดำเนินการของปีการศึกษา 2544 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และในปีการศึกษา 2545 มหาวิทยาลัยดำเนินการประเมินคุณภาพภายในทั้งสายการศึกษาและสายงานบริหารทั่วไป และกำหนดให้จัดทำรายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report :SAR) รวม 10 คณะวิชา 18 สาขาวิชา 14 หน่วยงาน 42แผนก เสนอคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา/งานบริหารทั่วไประดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน

โครงสร้างการบริหาร

ระบบและกลไก

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา

               มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิฮั่วเคี้ยวป่อเต็กเซี่ยงตึ้ง ซึ่งมีนโยบายในการช่วยเหลือและพัฒนาทั้งทางด้านสังคมและการศึกษา และตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้ประกาศให้ทุกสถาบันการศึกษามีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของมูลนิธิและเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติจึงกำหนดนโยบายในการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน

               1. สนับสนุนให้มหาวิทยาลัย คณะวิชาและหน่วยงานต่าง ๆ มีระบบการส่งเสริมคุณภาพ (Quality Enhancement) การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) โดยเน้นองค์ประกอบทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน ได้รับการรับรอง

               2. มหาวิทยาลัยจะดำเนินการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา พร้อมประเมินผลการดำเนินการของระบบควบคุมคุณภาพในองค์ประกอบคุณภาพการศึกษา (Quality Audit and Assessment) ระดับคณะวิชาและหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมทั้งให้ข้อมูลกลับเพื่อปรับปรุงองค์ประกอบต่าง ๆ ทางการศึกษา

               3. เตรียมความพร้อมของคณะวิชา หน่วยงานต่าง ๆ และมหาวิทยาลัยสำหรับการตรวจสอบและประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) (External Quality Assessment)

              4. ปรับปรุงคุณภาพของบัณฑิตให้เป็นไปตามพันธกิจที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับการประกันคุณภาพการศึกษา

Top