แผนกพัฒนางานวิชาการ
            หน้าแรก                 
งานทุนการศึกษา
งานพัฒนาศักยภาพการวิจัยและตำรา
งานพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ


   
         TOP

  + หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ

  + ประเภททุนการศึกษา

  + การเสนอขอรับทุนการศึกษา
      การลาศึกษาต่อ

  + การดำเนินการหลังได้รับอนุมัติ
      ให้ทุนการศึกษา การลาศึกษาต่อ

  + การจัดทำสัญญาการลาศึกษาต่อ

  + การเบิกเงินทุนการศึกษา

  + การขอขยายเวลาศึกษาต่อ

  + การรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน

  + เงื่อนไขการชดใช้ทุน
     
    
   
ทุนการศึกษาประจำปี 2550
  
    จำนวนผู้ศึกษาต่อ

   
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม


                                 งานทุนการศึกษา


หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
      
> ประกาศมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่ 115/2550 เรื่อง การปรับแผนพัฒนาคุณวุฒิอาจารย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (ปีการศึกษา 2551 - 2554)
> ประกาศมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่ 021/2550 เรื่อง การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2550
>
 ประกาศมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่ 066/2550 เรื่อง การกำหนดเงินทุนการศึกษาในการขอรับทุนการศึกษา สำหรับหลักสูตรนานาชาติ
> ระเบียบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ว่าด้วย การให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคลากร พ.ศ. 2546
> ระเบียบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ว่าด้วย การลาศึกษาต่อสำหรับบุคลากร พ.ศ. 2546
> ประกาศมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่ 128/2546 เรื่อง การกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายและระยะเวลาการให้ทุนการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ
> ประกาศมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่ 129/2546 เรื่อง การคำนวณระยะเวลาปฏิบัติงานและการนับเวลาปฏิบัติงานเพื่อชดใช้เวลาการลาศึกษา

  หมายเหตุ : ดูรายละเอียดระเบียบฯ และประกาศฯ ได้จากคู่มือการเสนอขอรับทุนการศึกษาและการขอลาศึกษาต่อ ฉบับ พ.ศ. 2546


 ประเภททุนการศึกษา
      1. ทุนการศึกษาสำหรับอาจารย์ประจำ

           เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและได้ปฏิบัติงานเป็นอาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี สามารถขอรับทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาอาจารย์ของมหาวิทยาลัย เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกในประเทศและต่างประเทศ ตามความต้องการของมหาวิทยาลัยที่จะได้ผู้มีความรู้ ความชำนาญในสาขาวิชา และระดับความรู้ที่เหมาะสมแก่หน้าที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้กลับมาปฏิบัติงานและสอดคล้องกับแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถลาศึกษาต่อได้ทั้งแบบการลาศึกษาเต็มเวลาและการลาศึกษาโดยใช้เวลาบางส่วน (สัปดาห์ละไม่เกิน 1 1/2 วัน)
      2. ทุนการศึกษาสำหรับเจ้าหน้าที่
           เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและได้ปฏิบัติงานประจำของมหาวิทยาลัยมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี สามารถขอรับทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นตามความจำเป็นและความต้องการของมหาวิทยาลัยที่จะได้ผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญเหมาะสมแก่หน้าที่ที่กำหนดให้กลับมาปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ซึ่งจะต้องเป็นการลาศึกษาต่อแบบเต็มเวลาเท่านั้น กรณีได้รับทุนจากแหล่งอื่นสามารถลาศึกษาโดยใช้เวลาบางส่วนได้ (สัปดาห์ละไม่เกิน 1 1/2 วัน)
       3. ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป
            มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จะพิจารณาอนุมัติให้บุคคลที่ไม่ได้เป็นบุคลากรประจำของมหาวิทยาลัย ได้รับทุนไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยพิจารณาตามความต้องการของมหาวิทยาลัยและสอดคล้องกับแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย


  การเสนอขอรับทุนการศึกษา  การลาศึกษาต่อ

       ขั้นตอนการดำเนินการขอสมัครสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อ
   (1) ผู้ขอสมัครสอบเสนอขอสมัครสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อตามแบบขอสมัครสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อ (มฉก.สพว.05) เสนอผู้บังคับบัญชา  
ตามลำดับขั้นเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการสมัครสอบคัดเลือกในสถาบันที่มีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ

    (2) แบบขอสมัครสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อ (มฉก.สพว.05) ที่เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้นให้ผู้ขอสมัครสอบเก็บไว้เป็นหลักฐาน
    (3) ผู้ขอสมัครสอบสำเนาแบบขอสมัครสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อ (มฉก.สพว.05) ที่ผ่านความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาให้สำนักพัฒนาวิชาการ                        
  
              < มฉก. สพว. 05 >

      ขั้นตอนการดำเนินการเสนอขอรับทุนการศึกษา การขอลาศึกษาต่อ
   
(1) ผู้ขอรับทุน/ ผู้ขอลาศึกษา เสนอขอรับทุนการศึกษา / ขอลาศึกษาต่อตามแบบขอลาศึกษาต่อ   (มฉก.สพว.06) เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้นเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอสำนักพัฒนาวิชาการ
     (2) สำนักพัฒนาวิชาการ จัดทำระเบียบวาระเสนอคณะกรรมการส่งเสริมการฝึกอบรมและลาศึกษาต่อเพื่อพิจารณา
การขอรับทุนการศึกษา การขอลาศึกษาต่อ
     (3) สำนักพัฒนาวิชาการ แจ้งผลการพิจารณาการขอรับทุนการศึกษา การขอลาศึกษาต่อผ่านผู้บังคับบัญชาให้ผู้ขอรับทุน/ผู้ขอลาศึกษาทราบ


                  < มฉก. สพว. 06 >
                 

   การดำเนินการหลังได้รับอนุมัติให้ทุนการศึกษา การลาศึกษาต่อ
    (1) ผู้ลาศึกษาต่อดำเนินการจัดทำสัญญาเพื่อศึกษาต่อที่แผนกพัฒนาคณาจารย์และตำแหน่งทางวิชาการ สำนักพัฒนาวิชาการ
      (2) สำนักพัฒนาวิชาการ จัดทำบันทึกให้อธิการบดีลงนามในสัญญาเพื่อศึกษาต่อและคำสั่งให้ลาศึกษาต่อ โดยเสนอผ่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
      (3) อธิการบดีลงนามในสัญญาเพื่อศึกษาต่อและคำสั่งให้ลาศึกษาต่อเรียบร้อยแล้ว สำนักพัฒนาวิชาการ ส่งคู่ฉบับสัญญาเพื่อศึกษาต่อให้ผู้ลาศึกษา และส่งสำเนาคำสั่งให้ลาศึกษาต่อให้กองบุคลากร กองคลัง และหน่วยงานที่ผู้ลาศึกษาสังกัด

  การจัดทำสัญญาการลาศึกษาต่อ
 
   1. ในกรณีผู้ค้ำประกันเป็นข้าราชการประจำหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ต้องเป็นผู้มีตำแหน่งในระดับ 7 หรือเทียบเท่าขึ้นไป โดยต้องนำหนังสือรับรองความเป็นข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ จากผู้บังคับบัญชาและบัตรประจำตัว พร้อมสำเนามาแสดงต่อมหาวิทยาลัยหรือ
    2. ในกรณีผู้ค้ำประกันเป็นพนักงานของหน่วยงานเอกชน ต้องเป็นผู้มีอายุตั้งแต่ 30-60 ปี และมีรายได้ประจำตั้งแต่ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ต่อเดือนขึ้นไป โดยต้องนำหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานพร้อมสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านมาแสดงต่อมหาวิทยาลัย หรือ
    3. ในกรณีค้ำประกันโดยธนาคาร จะต้องมีวงเงินค้ำประกันไม่ต่ำกว่า 2 เท่า ของทุนการศึกษาที่ได้รับตลอดระยะเวลาที่ได้รับทุนการศึกษา หรือ
    4. ในกรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน เช่น ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ต้องมีมูลค่าตามราคาประเมินของทางราชการไม่ต่ำกว่า 2 เท่า ของทุนการศึกษาที่ได้รับและต้องจดจำนองให้แก่มหาวิทยาลัย

    
  
หลักฐานของผู้ค้ำประกัน
     สิ่งที่ผู้ขอรับทุนและผู้ขอลาศึกษาต่อ จะต้องนำมาในวันจัดทำสัญญา มีรายละเอียดดังนี้
     + กรณีผู้ค้ำประกันมีสถานภาพเป็นโสด
               1. สำเนาทะเบียนบ้าน
               2. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ
               3. หนังสือรับรองเงินเดือน

     + กรณีผู้ค้ำประกันมีคู่สมรส
               1. สำเนาทะเบียนบ้าน
               2. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ
               3. หนังสือรับรองเงินเดือน
               4. สำเนาทะเบียนสมรส


หมายเหตุ :

       1. ในกรณีที่ผู้ขอรับทุน หรือลาศึกษาต่อมีคู่สมรส จะต้องนำคู่สมรสมาในวันที่จัดทำสัญญาด้วย
       2. ในกรณีที่ผู้ค้ำประกันมีคู่สมรส จะต้องนำคู่สมรสของผู้ค้ำประกันมาในวันที่จัดทำสัญญาด้วย

  
  การเบิกเงินทุนการศึกษา
       (1) ผู้รับทุนการศึกษา จัดทำบันทึกขอเบิกเงินทุนการศึกษาพร้อมแนบใบเสร็จค่าใช้จ่ายในการศึกษาเสนอต่อผู้บังคับบัญชาก่อนนำเสนอสำนักพัฒนาวิชาการ
       (2) สำนักพัฒนาวิชาการ ตรวจสอบใบเสร็จค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามระเบียบการให้ทุนการศึกษา และจัดทำบันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายทุนการศึกษาต่ออธิการบดี โดยเสนอผ่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
       (3) อธิการบดีอนุมัติการเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษา
       (4) กองคลังดำเนินการเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาโดยเสนอผ่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และนำเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้รับทุนการศึกษา


  การขอขยายเวลาศึกษาต่อ
   
   (1) ผู้ลาศึกษาต่อยื่นขอขยายเวลาศึกษาต่อก่อนครบกำหนดเวลาการลาศึกษา 60 วัน ตามแบบขอขยายเวลาศึกษาต่อ (มฉก.สพว.07) เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้นเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอสำนักพัฒนาวิชาการ
     (2) สำนักพัฒนาวิชาการ จัดทำระเบียบวาระเสนอคณะกรรมการส่งเสริมการฝึกอบรมและลาศึกษาต่อ เพื่อพิจารณาการขอขยายเวลาศึกษาต่อ
     (3) สำนักพัฒนาวิชาการ แจ้งผลการพิจารณาการขอขยายเวลาศึกษาต่อผ่านผู้บังคับบัญชาให้ผู้ลาศึกษาต่อทราบ กรณีที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาศึกษาต่อให้ติดต่อจัดทำแนบท้ายสัญญาการขอขยายเวลาศึกษาต่อที่สำนักพัฒนาวิชาการ
     (4) สำนักพัฒนาวิชาการ จัดทำบันทึกให้อธิการบดีลงนามในแนบท้ายสัญญาการขอขยายเวลาศึกษาต่อ และคำสั่งให้ขยายเวลาศึกษาต่อ โดยเสนอผ่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
     (5) อธิการบดีลงนามในแนบท้ายสัญญาการขอขยายเวลาศึกษาต่อและคำสั่งให้ขยายเวลาศึกษาต่อเรียบร้อยแล้ว สำนักพัฒนาวิชาการส่งคู่ฉบับแนบท้ายสัญญาและส่งสำเนาคำสั่งให้ขยายเวลาศึกษาต่อให้กองบุคลากร กองคลัง และหน่วยงานที่ผู้ลาศึกษาต่อสังกัด


       ผู้ลาศึกษาต่อสายศิลปศาสตร์ และสังคมศาสตร์อาจขอขยายเวลาศึกษาต่อได้ 1 ภาคการศึกษา ผู้ลาศึกษาต่อสายวิทยาศาสตร์ อาจขอขยายเวลาศึกษาต่อได้ครั้งละ 1 ภาคการศึกษา แต่ไม่เกิน 1 ปีการศึกษา

                 < มฉก. สพว. 07 >


   การรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน
  
      (1)  ผู้ลาศึกษาต่อยื่นขอรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานก่อนครบกำหนดเวลาการลาศึกษา ตามแบบการขอรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน (มฉก.สพว.08) เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้นเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอสำนักพัฒนาวิชาการ
         (2)  สำนักพัฒนาวิชาการ จัดทำระเบียบวาระเสนอคณะกรรมการส่งเสริมการฝึกอบรมและลาศึกษาต่อ เพื่อพิจารณาการขอรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน
         (3)  สำนักพัฒนาวิชาการ แจ้งผลการพิจารณาการขอรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน ผ่านผู้บังคับบัญชาให้ผู้ลาศึกษาต่อทราบ
         (4)  สำนักพัฒนาวิชาการ จัดทำคำสั่งการกลับเข้าปฏิบัติงานให้อธิการบดีลงนาม โดยเสนอผ่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
         (5)  อธิการบดีลงนามในคำสั่งการกลับเข้าปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว สำนักพัฒนาวิชาการส่งสำเนาคำสั่งการกลับเข้าปฏิบัติงานให้กองบุคลากร กองคลัง และหน่วยงานที่ผู้ลาศึกษาต่อสังกัด


         
   การนับเวลาปฏิบัติงานเพื่อชดใช้เวลาการลาศึกษา จะเริ่มนับในวันที่ผู้นั้นสำเร็จการศึกษา โดยมีหนังสือรับรองจากสภามหาวิทยาลัย

                   

                      < มฉก. สพว. 08 >

  เงื่อนไขการชดใช้ทุน
            ผู้ได้รับทุนต้องกลับมาปฏิบัติหน้าที่ให้แก่มหาวิทยาลัย เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วตามเงื่อนไข ดังนี้
            1.
กรณีลาศึกษาต่อเต็มเวลา โดยได้รับทุนหรือไม่ได้รับทุนการศึกษา
                -  กรณีลาศึกษาต่อเต็มเวลา จะต้องกลับมาปฏิบัติหน้าที่ชดใช้เป็นเวลาสองเท่า ของระยะเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการลาศึกษา
                -  กรณีลาศึกษาต่อโดยใช้เวลาบางส่วน จะต้องกลับมาปฏิบัติหน้าที่ชดใช้เป็นเวลาหนึ่งเท่าของระยะเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการลาศึกษา
                -  กรณีผู้ลาศึกษาไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้แก่มหาวิทยาลัยได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้ลาศึกษาจะต้องชดใช้เป็นเงินให้แก่มหาวิทยาลัยเป็นจำนวนสามเท่า ของจำนวนเงินที่มหาวิทยาลัยจ่ายให้ทั้งหมด ระหว่างการลาศึกษาต่อ ภายใน 30 วัน ถัดจากวันได้รับแจ้งจากผู้ให้ทุน หากผู้ได้รับทุนไม่ชำระภายในกำหนดหรือชำระไม่ครบ ทั้งนี้โดยความยินยอมของผู้ให้ทุนหรือไม่ก็ตาม ผู้ได้รับทุนจะต้องจ่ายดอกเบี้ยจากเงินที่ยังไม่ได้ชำระอีกในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี

             2. กรณีที่ผู้ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อ และได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาศึกษาเพิ่มเติมตามเกณฑ์แล้ว แต่ยังไม่สำเร็จการศึกษา
                -  กรณีที่ขอขยายเวลาศึกษาต่อแบบเต็มเวลาเป็นกรณีพิเศษ ผู้ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อจะต้องกลับมาปฏิบัติหน้าที่ให้แก่มหาวิทยาลัยเป็นเวลาสองเท่าครึ่ง ของระยะเวลาที่ใช้ไปในการขยายเวลาศึกษา
                -  กรณีที่ขอขยายเวลาศึกษาต่อแบบใช้เวลาบางส่วนเป็นกรณีพิเศษ ผู้ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อจะต้องกลับมาปฏิบัติหน้าที่ให้แก่มหาวิทยาลัยเป็นเวลาหนึ่งเท่าครึ่งของระยะเวลาที่ใช้ไปในการขยายเวลาศึกษา
                -  กรณีที่ขอขยายเวลาศึกษาต่อแบบเต็มเวลาเป็นกรณีพิเศษเพิ่มเติม ผู้ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อจะต้องกลับมาปฏิบัติหน้าที่ให้แก่มหาวิทยาลัยเป็นเวลาสองเท่าครึ่ง ของระยะเวลาที่ใช้ไปในการขยายเวลาศึกษา และจะไม่ได้รับเงินเดือนในระหว่างที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษเพิ่มเติมตามระยะเวลาดังกล่าว
               -  กรณีที่ขอขยายเวลาศึกษาต่อแบบใช้เวลาบางส่วนเป็นกรณีพิเศษเพิ่มเติม ผู้ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อจะต้องกลับมาปฏิบัติหน้าที่ให้แก่มหาวิทยาลัย เป็นเวลาหนึ่งเท่าครึ่ง ของระยะเวลาที่ใช้ไปในการขยายเวลาศึกษา และจะไม่ได้รับเงินเดือนในระหว่างที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษเพิ่มเติมตามระยะเวลาดังกล่าว

                      TOP