หน้าแรก                  
วารสาร มฉก.วิชาการ
งานพัฒนาศักยภาพการวิจัยและตำรา
งานพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ


   + ความเป็นมา
   + บุคลากร

    งานของแผนก
   + วารสาร มฉก.วิชาการ
   + งานพัฒนาศักยภาพการวิจัยและตำรา
   + งานพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ
   + งานอบรม
   + ข่าววิชาการAcademic News
   บริการ

   
   + จำนวนโครงการวิจัยและตำรา
   + จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
   + ทุนอุดหนุนการวิจัยและตำรา
   + แหล่งทุนวิจัยภายนอก


   Link หน่วยงานภายนอก
   + สกอ.
   + สกว.
   + สสส.
   + วช.
   + สวรส.

  + สสวท.
   + สวทช.
   + NECTEC

  
   ตรวจสอบเวลาทำงาน


   
   Down load แบบฟอร์ม

  งานพัฒนาศักยภาพการวิจัย และตำรา

     แบบรายงานความก้าวหน้างานวิจัย
    แบบขอรับการส่งเสริมการเขียน แปล และเรียบเรียงตำรา  
     แบบเสนอเค้าโครงย่อการเขียน แปล และเรียบเรียงตำรา

     แนวทางการเสนอโครงการวิจัย

    แบบเสนอหนังสือเพื่อขอให้พิจารณาจัดพิมพ์โดยโครงการสำนักพิมพ์ มฉก.
  

   

  งานพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ

    แบบ กสอ.01 (แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ)
     แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ

    แบบประเมินผลการสอนเพื่อประกอบการขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
     แบบประเมิน เอกสารประกอบการสอน / เอกสารคำสอน
 
    แบบบันทึกข้อมูลผลงานทางวิชาการ เพื่อประกอบการจ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติม