+
            Home                  
งานพัฒนาศักยภาพการวิจัยและตำรา
งานพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ


  

 +ความเป็นมา
 +บุคลากร

    งานของแผนก
 +งานวารสาร มฉก.วิชาการ
 +งานพัฒนาศักยภาพการวิจัยและตำรา

 +งานพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ

 +งานอบรม

+งานส่งเสริมพัฒนาสื่อการเรียนการสอน e – Learning

+ ข่าววิชาการAcademic News


   บริการ

   + ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
   + ทุนอุดหนุนการวิจัยและตำรา
   + แหล่งทุนวิจัยภายนอก


ฐานข้อมูลการวิจัย

หน่วยงานภายนอก
   + สกอ.
   + สกว.
   + สสส.
   + วช.
   + สวรส.

   + สสวท.
   + สวทช.
   + NECTEC

  
   ตรวจสอบเวลาทำงาน

     

สำนักพัฒนาวิชาการ มีการปรับโครงสร้างบริหารงานภายใน ซึ่งขณะนี้ แผนกพัฒนางานวิชาการ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น แผนกพัฒนางานวิจัยและสื่อการเรียนรู้ โดยรับผิดชอบ งานส่งเสริมทุนวิจัยและตำรา การจัดอบรมให้ความรู้ด้านการวิจัยและตำรา การจัดทำ วารสาร มฉก.วิชาการ และโครงการสำนักพิมพ์ มฉก. งานพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ และงานพัฒนาสื่อการเรียนการสอน e - Learning สำหรับงานทุนการศึกษา/ลาศึกษาต่อ หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ กองทรัพยากรบุคคล จึงขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

  จรรยาบรรณนักวิจัย และแนวทางปฏิบัติ สภาวิจัยแห่งชาติ

 

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน E-Learning

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การจัดทำบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)

 

ดาวน์โหลดแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ


ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 แก่เครือข่ายนักวิจัยและผู้สนใจ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยที่เสนอขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ.2562

 

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประกาศรับสมัครทุนประเภทต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2562

 


ภาพกิจกรรมของแผนก

ศึกษาดูงาน e - Learning ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.ศิลปากร 20 พฤษภาคม 2551
ฝึกอบรม เรื่องการจัดทำสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ( e – Learning) 3 -5 กันยายน 2551

   

                                           
 แผนกพัฒนางานวิจัยและสื่อการเรียนรู้ สำนักพัฒนาวิชาการ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โทร 02 312 6300 (ภายใน) 1511,1136