แผนกพัฒนางานวิชาการ
            หน้าแรก                 
งานทุนการศึกษา
งานพัฒนาศักยภาพการวิจัยและตำรา
งานพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ   การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย

   การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการเขียน
         แปล และเรียบเรียงตำรา


  
   
ทุนอุดหนุนการวิจัยและตำรา

   จำนวนโครงการวิจัยและตำรา

   
แหล่งทุนวิจัยภายนอก                                                                                      
   บทคัดย่องานวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ    

บทคัดย่อ ปีการศึกษา 2551  บทคัดย่อ ปีการศึกษา 2550
บทคัดย่อ ปีการศึกษา 2549  บทคัดย่อ ปีการศึกษา 2548
&บทคัดย่อ ปีการศึกษา 2547   บทคัดย่อ ปีการศึกษา 2546
บทคัดย่อ ปีการศึกษา 2545 บทคัดย่อ ปีการศึกษา 2544
บทคัดย่อ ปีการศึกษา 2543    บทคัดย่อ ปีการศึกษา 2542
บทคัดย่อ ปีการศึกษา 2541 บทคัดย่อ ปีการศึกษา 2540
บทคัดย่อ ปีการศึกษา 2539  บทคัดย่อ ปีการศึกษา 2538
บทคัดย่อ ปีการศึกษา 2537   บทคัดย่อ ปีการศึกษา 2536