หน้าแรก                  
วารสาร มฉก.วิชาการ
งานพัฒนาศักยภาพการวิจัยและตำรา
งานพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ


   + ความเป็นมา
   + บุคลากร

    งานของแผนก

   + งานวารสาร มฉก.วิชาการ
   + งานพัฒนาศักยภาพการวิจัยและตำรา

   + งานพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ

   + งานอบรม
   + โครงการสำนักพิมพ์ มฉก.

   + งานส่งเสริมพัฒนาสื่อการเรียนการสอน e – Learning

  + ข่าววิชาการAcademic News


   บริการ

   + ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
   + จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
   + ทุนอุดหนุนการวิจัยและตำรา
   + แหล่งทุนวิจัยภายนอก

  หน่วยงานภายนอก
   + สกอ.
   + สกว.
   + สสส.
   + วช.
   + สวรส.

  + สสวท.
   + สวทช.
   + NECTEC

  
   ตรวจสอบเวลาทำงาน

  

 


 

จำนวนโครงการวิจัย ปีการศึกษา 2536 ถึง 2555

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ปีการศึกษา
จำนวนโครงการวิจัย
หมายเหตุ
ที่ได้รับทุน
ดำเนินการแล้วเสร็จ
อยู่ระหว่างดำเนินการ
2536
8
8
-
2537
14
14
-
 
2538
8
8
-
 
2539
3
3
-
 
2540
14
14
-
 
2541
12
12
-
 
2542
9
9
-
 
2543
4
4
-
 
2544
9
9
-
 
2545
4
4
-
 
2546
5
5
-
 
2547
1
1
-
 
2548
1
1
-
 
2549
3
3
-
 
2550
27
23
4*
* อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 เรื่อง * อยู่ระหว่างการแก้ไขหลังการประเมิน 2 เรื่อง
2551
19
11
8*
* อยู่ระหว่างดำเนินการ 4 เรื่อง * อยู่ระหว่างการแก้ไขหลังการประเมิน 3 เรื่อง * อยู่ระหว่างประเมิน 1 เรื่อง
2552
27
7
14
* อยู่ระหว่างดำเนินการ 11 เรื่อง * อยู่ระหว่างประเมิน 3 เรื่อง
2553
19
-
19*
* อยู่ระหว่างดำเนินการ 17 เรื่อง (ทุนวิจัยด้านจีนศึกษา 1 เรื่อง) * อยู่ระหว่างประเมิน 2 เรื่อง
2554
33
1
32*
* อยู่ระหว่างดำเนินการ 8 เรื่อง (ทุนวิจัยด้านจีนศึกษา 1 เรื่อง) * โครงการจัดทำข้อมูลทางวิชาการ 1 เรื่อง
2555
28
1
27*
* อยู่ระหว่างดำเนินการ 27 เรื่อง
รวม
242
138
109

ฐานข้อมูลโครงการวิจัย


จำนวนตำรา ปีการศึกษา 2539 ถึง 2555

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ปีการศึกษา
จำนวนตำรา
หมายเหตุ
ที่ได้รับทุน
ดำเนินการแล้วเสร็จ
อยู่ระหว่างดำเนินการ
2539
2
2
-
 
2540
3
3
-
 
2541
1
1
-
 
2542
3
3
-
 
2543
1
1
-
 
2544
-
-
-
 
2545
-
-
-
 
2546
1
1
-
 
2547
1
1
-
 
2548
2
2
-
 
2549
3
3
-
 
2550
8
7
1*
* อยู่ระหว่างการแก้ไขหลังการประเมิน 1 เรื่อง
2551
9
5
4*
* อยู่ระหว่างดำเนินการ 4 เรื่อง
2552
6
2
4*
* อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 เรื่อง * อยู่ระหว่างประเมิน 1 เรื่อง * อยู่ระหว่างแก้ไขหลังการประเมิน 1 เรื่อง
2553
8
3
5*
* อยู่ระหว่างดำเนินการ 4 เรื่อง * อยู่ระหว่างการประเมิน 1 เรื่อง
2554
3
-
3*
* อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 เรื่อง
2555
11
1
10*
* อยู่ระหว่างดำเนินการ 10 เรื่อง
รวม
63
35
28