หน้าแรก                 
วารสาร มฉก.วิชาการ
งานพัฒนาศักยภาพการวิจัยและตำรา
งานพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ   การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย

   การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการเขียน
         แปล และเรียบเรียงตำรา


  
   
ทุนอุดหนุนการวิจัยและตำรา

   จำนวนโครงการวิจัยและตำรา

    บทคัดย่องานวิจัย

   
แหล่งทุนวิจัยภายนอก


                                                                                      
    การส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและตำรา    

            การส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและการเขียนตำราของมหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
              1. ส่งเสริมสนับสนุน ให้อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีโอกาสได้ค้นคว้า ศึกษา บูรณาการ และเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์ในการสร้างองค์ความรู้ต่าง ๆ ให้เกิดกับอาจารย์ คณะ มหาวิทยาลัย ชุมชน และสังคม
              2.ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีโอกาสได้เขียน แปล และเรียบเรียงตำราในสาขาวิชาที่เปิดสอนของมหาวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นตำราประกอบการสอนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
              "งานวิจัย"หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาคำตอบของปัญหา หรือการเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์และตีความข้อมูล ตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ

              "งานสร้างสรรค์"หมายถึง ผลงานศิลปะ และสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะประเภทต่าง ๆ ที่มีความเป็นนวัตกรรม โดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะ ซึ่งมีแนวทางการทดลองหรือการพัฒนาจากแนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพื่อเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์ อันก่อให้เกิดคุณค่าทางสุนทรีย์และคุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพ

              "โครงการวิจัยเดี่ยว"หมายถึง โครงการวิจัยขนาดเล็กซึ่งมีสาเหตุของปัญหาหรือตอบปัญหาของการวิจัย ที่ไม่สลับซับซ้อน ใช้ความรู้เฉพาะศาสตร์เป็นหลัก ใช้งบประมาณหรือระยะเวลาที่ไม่มากในการดำเนินการวิจัย

              "ชุดโครงการวิจัย"หมายถึง โครงการวิจัยขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยโครงการวิจัยเดี่ยวหลายโครงการรวมกัน ที่มีความเชื่อมโยงกันและมีเป้าหมายร่วมอย่างเดียวกัน


              "ตำรา"หมายถึง งานวิชาการที่ใช้สำหรับการเรียนการสอนทั้งวิชา หรือเป็นส่วนหนึ่งของวิจัย ซึ่งเกิดจากการนำข้อค้นพบจากทฤษฎีจากงานวิจัยของผู้เขียนตำรา หรือความรู้ที่ได้จากการค้นคว้าศึกษามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ รวบรวมและเรียบเรียงโดยมโนทัศน์ที่ผู้เขียนกำหนดให้เป็นแกนกลาง ซึ่งสัมพันธ์กับมโนทัศน์ย่อยอื่นอย่างเป็นระบบ มีเอกภาพ สัมพันธภาพ และสารัตถภาพตามหลักการเขียนที่ดี ใช้ภาษาที่เป็นมาตรฐานทางวิชาการและให้ความรู้ใหม่อันเป็นความรู้สำคัญที่มีผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อวงการวิชาการนั้น ๆ

              ประเภทของงานวิจัย
               1. งานวิจัยที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย หรือตอบสนองความต้องการของพื้นที่ ท้องถิ่น และชุมชน อันหมายรวมถึงงานวิจัยทางด้านจีนศึกษา อาหาร และภาคตะวันออก
               2. งานวิจัยเชิงวิชาการ ที่มีลักษณะเป็นการวิจัยตามศาสตร์ของสาขาวิชา
               3. งานสร้างสรรค์
               4. งานวิจัยสถาบัน ที่มีลักษณะเป็นงานวิจัยที่มีกระบวนการค้นคว้าหาความรู้ความจริงโดยวิธีการที่เชื่อถือได้ ในเรื่องเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย เพื่อนำผลการวิจัยที่ได้มานั้น มาใช้ในการสนับสนุนการวางแผน การกำหนดนโยบาย การตัดสินใจต่าง ๆ ของผู้บริหาร และปรับปรุงและพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีลักษณะเป็นโครงการวิจัยเดี่ยว
               5. งานวิจัยในชั้นเรียน ที่มีลักษณะเป็นงานวิจัยโดยอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ดำเนินการวิจัยควบคู่ไปกับการเรียนการสอน เพื่อการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียน โดยมีการนำนวัตกรรมหรือวิธีการที่เหมาะสมเข้ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียนดังกล่าว เพื่อทำให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ้น ซึ่งมีลักษณะเป็นโครงการวิจัยเดี่ยว

  
    < แนวทางการเสนอโครงการวิจัย >


   < คำชี้แจงและคำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางการเสนอโครงการวิจัย >


   < แบบขอรับการส่งเสริมการเขียน แปล และเรียบเรียงตำรา >

   < แบบเสนอเค้าโครงย่อการเขียน แปล และเรียบเรียงตำรา >

< แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการ >

< ประกาศ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการบริหารจัดการงานวิจัย >

< ประกาศ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานฯ >

< ประกาศ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการจ่ายค่าตอบแทนฯ >

< ระเบียบ มฉก.การส่งเสริมสนับสนุนวิจัยตำรา >