::: สำนักพัฒนาวิชาการ ::: มุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานวิชาการ ด้วยการบริการที่มีคุณภาพ :::

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ว่าด้วย การประชุมและการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  คำแนะนำในการจัดทำรายงานวิจัย
 • ตัวอย่างหน้าปกและสันปก
 • ตัวอย่างในภาคผนวก ตัวอย่างรูปแบบและการจัดพิมพ์ส่วนเนื้อความ
 • การพิมพ์และรูปแบบการพิมพ์ ส่วนประกอบของบทคัดย่อ
 • แผนการจัดส่งแบบรายงานข้อมูลหลักสูตร ปีการศึกษา 2556 (ระดับปริญญาตรี)
 • ตารางการตรวจมาตรฐานกิจกรรม 7ส. สำนักพัฒนาวิชาการ
 • ประกาศสำนักพัฒนาวิชาการ เรื่อง นโยบายดำเนินกิจกรรม 7ส. และนโยบายการประหยัดพลังงานพลังงานของสำนักพัฒนาวิชาการ
 • การประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามนโยบายรัฐบาล "สถานศึกษา 3 ดี (3D)"
  + แผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D)
  + องค์ประกอบตามนโยบายสถานศึกษา3 ดี (3D)
  + ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพ องค์ประกอบที่ 10 การจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D)
 • ข่าวประชุม ฝึกอบรม สัมมนา

    การประชุมทางวิชาการสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทย ครั้งที่ 30
 • ดาวโหลด Template
    แผนกพัฒนางานวิชาการ สำนักพัฒนาวิชาการ กำหนดจัดโครงการประชุมปฏิบัติการ จำนวน 3 เรื่อง ณ ห้องบรรยาย 3 อาคารอำนวยการ ชั้น 3 ดังนี้
 • วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2556 โครงการประชุมปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียนตำราทางวิชาการให้มีคุณภาพ"
 • วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2556 โครงการประชุมปฏิบัติการ เรื่อง "การสร้างงานวิจัย"
 • วันอังคารที่ 30 เมษายน 2556 โครงการประชุมปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการวิจัยแบบผสม"

  ภาพกิจกรรม

  สรุปองค์ความรู้จากการจัดการความรู้ สำนักพัฒนาวิชาการ  ครั้งที่ 2/2553 เรื่อง เทคนิคการจัดฝึกอบรม Techniques for Training เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2553 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารอำนวยการ ชั้น 2

  สรุปองค์ความรู้จากการจัดการความรู้ สำนักพัฒนาวิชาการ ครั้งที่ 1/2553 เรื่อง การติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก เมื่อวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารอำนวยการ ชั้น 2