+
::: สำนักพัฒนาวิชาการ ::: มุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานวิชาการ ด้วยการบริการที่มีคุณภาพ :::

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ว่าด้วย การประชุมและการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖
 •  คำแนะนำในการจัดทำรายงานวิจัย
 • ตัวอย่างหน้าปกและสันปก
 • ตัวอย่างในภาคผนวก ตัวอย่างรูปแบบและการจัดพิมพ์ส่วนเนื้อความ
 • การพิมพ์และรูปแบบการพิมพ์ ส่วนประกอบของบทคัดย่อ
 • รายละเอียด ประมาณการค่าใช้จ่าย
 • แผนการจัดส่งแบบรายงานข้อมูลหลักสูตร ปีการศึกษา 2556 (ระดับปริญญาตรี)
 • ตารางการตรวจมาตรฐานกิจกรรม 7ส. สำนักพัฒนาวิชาการ
 • ประกาศสำนักพัฒนาวิชาการ เรื่อง นโยบายดำเนินกิจกรรม 7ส. และนโยบายการประหยัดพลังงานพลังงานของสำนักพัฒนาวิชาการ
 • การประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามนโยบายรัฐบาล "สถานศึกษา 3 ดี (3D)"
  + แผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D)
  + องค์ประกอบตามนโยบายสถานศึกษา3 ดี (3D)
  + ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพ องค์ประกอบที่ 10 การจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D)
 •  

  ข่าวประชุม ฝึกอบรม สัมมนา

  ในปีการศึกษา 2558 แผนกหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา สำนักพัฒนาวิชาการ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ดังนี้

  - วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสร้างกฎเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อวัดประเมินการเรียนรู้" วีดิโอบันทึกการอบรม VDO1 VDO2 VDO3

  ในปีการศึกษา 2557 แผนกหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา สำนักพัฒนาวิชาการ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ดังนี้

  - วันที่ 1 ธันวาคม 2557 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำ มคอ.2 มคอ.3/มคอ.4 มคอ.5/มคอ.6 และ มคอ.7"


    ในปีการศึกษา 2556 แผนกพัฒนางานวิชาการ สำนักพัฒนาวิชาการ ได้จัดโครงการประชุมปฏิบัติการ ดังนี้

 • วันที่ 16 ตุลาคม 2556 โครงการประชุมปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียนบทความทางวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ"
 • วันที่ 21 ตุลาคม 2556 การประชุมวิชาการ เรื่อง "แนวทางการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ"
 • วันที่ 18 มีนาคม 2557 โครงการประชุมปฏิบัติการ เรื่อง "การสร้างงานวิจัย"
 • วันที่ 31 มีนาคม 2557 โครงการประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง "คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของนักวิจัย"

   

  ภาพกิจกรรม

  การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำ มคอ.2-มคอ.7" เมื่อวันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2557 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบรรณสาร

  การพิจารณามาตรฐานและคุณภาพการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจจีน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554) เมื่อวันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ

  สรุปองค์ความรู้จากการจัดการความรู้ สำนักพัฒนาวิชาการ  ครั้งที่ 1/2556 เรื่อง การจัดทำหนังสือที่ระลึกพิธีประสาทปริญญาบัตร เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารอำนวยการ ชั้น 2

  สรุปองค์ความรู้จากการจัดการความรู้ สำนักพัฒนาวิชาการ ครั้งที่ 1/2557 เรื่อง การจัดการเว็บไซต์สำนักพัฒนาวิชาการ และการใช้งานโปรแกรม Adobe Dreamweaver เบื้องต้น วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ สำนักพัฒนาวิชาการ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ