+
::: สำนักพัฒนาวิชาการ ::: มุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานวิชาการ ด้วยการบริการที่มีคุณภาพ :::

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

>> สาร สพว. ปีที่ 5 ฉบับที่ 15 (มิ.ย. - ส.ค. 58)

+ KM สำนักพัฒนาวิชาการ ปีการศึกษา 2557 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง เทคนิคโครงการอบรม ( 29 มิถุนายน 2558)

+ KM สำนักพัฒนาวิชาการ ปีการศึกษา 2557 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจัดทำรายงานประเมินตนเอง ( 8 พฤษภาคม 2558)

 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ว่าด้วย การประชุมและการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖
 •  คำแนะนำในการจัดทำรายงานวิจัย
 • ตัวอย่างหน้าปกและสันปก
 • ตัวอย่างในภาคผนวก ตัวอย่างรูปแบบและการจัดพิมพ์ส่วนเนื้อความ
 • การพิมพ์และรูปแบบการพิมพ์ ส่วนประกอบของบทคัดย่อ
 • รายละเอียด ประมาณการค่าใช้จ่าย
 • ตารางการตรวจมาตรฐานกิจกรรม 7ส. สำนักพัฒนาวิชาการ
 • ประกาศสำนักพัฒนาวิชาการ เรื่อง นโยบายดำเนินกิจกรรม 7ส. และนโยบายการประหยัดพลังงานพลังงานของสำนักพัฒนาวิชาการ
 •  

  ข่าวประชุม ฝึกอบรม สัมมนา

  ในปีการศึกษา 2558 สำนักพัฒนาวิชาการ ได้จัดโครงการ ดังนี้

  >> วันที่ 1 ธันวาคม 2558 โครงการอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง "การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน Flipped Classroom"

  >> วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 โครงการประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง "การบริหารหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ" / เอกสารประกอบการประชุม / ภาพกิจกรรม / วีดิโอบันทึกภาพ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

   

   

  ในปีการศึกษา 2557 แผนกหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา สำนักพัฒนาวิชาการ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ดังนี้

  - วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสร้างกฎเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อวัดประเมินการเรียนรู้" วีดิโอบันทึกการอบรม VDO1 VDO2 VDO3

  - วันที่ 1 ธันวาคม 2557 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำ มคอ.2 มคอ.3/มคอ.4 มคอ.5/มคอ.6 และ มคอ.7" วีดิโอบันทึกการอบรม - VDO1- VDO2


  ในปีการศึกษา 2557 แผนกพัฒนางานวิชาการ สำนักพัฒนาวิชาการ ได้ดำเนินการจัดโครงการประชุมวิชาการ ดังต่อไปนี้

 • วันที่ 8 มกราคม 2558 โครงการประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง "เทคนิคการเขียนตำราให้มีคุณภาพ"
 • วันที่ 20 ตุลาคม 2557 การประชุมวิชาการ เรื่อง "แนวทางการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (ข้อบังคับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ว่าด้วย การประชุมและการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ))"
 • วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 โครงการประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง "คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณของนักวิจัย"
 • วันที่ 8 มิถุนายน 2558 โครงการอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง "ผลงานวิจัยกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และการเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์"
 • วันที่ 9 - 11 มิถุนายน 2558 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติในงานวิจัยด้วยภาษา R ตอนที่ 2"

   

  ภาพกิจกรรม

  สรุปองค์ความรู้จากการจัดการความรู้ สำนักพัฒนาวิชาการ ครั้งที่ 1/2557 เรื่อง การจัดการเว็บไซต์สำนักพัฒนาวิชาการ และการใช้งานโปรแกรม Adobe Dreamweaver เบื้องต้น วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ สำนักพัฒนาวิชาการ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ

  สรุปองค์ความรู้จากการจัดการความรู้ สำนักพัฒนาวิชาการ  ครั้งที่ 1/2556 เรื่อง การจัดทำหนังสือที่ระลึกพิธีประสาทปริญญาบัตร เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารอำนวยการ ชั้น 2