::: สำนักพัฒนาวิชาการ ::: มุ่งมั่นพัฒนางานวิชาการที่มีคุณภาพ ด้วยจิตใจบริการ :::

 ผศ.ดร.วุฒิพงษ์ ทองก้อน

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาวิชาการ

 

  • สาร สพว.
  • ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ/ดาวน์โหลด
  • ข่าวการฝึกอบรม สพว.

  สาร สพว. ปีที่ 7 ฉบับที่ 26 (พ.ค.61 - ก.ค.61)

  สาร สพว. ปีที่ 7 ฉบับที่ 25 (ก.พ.61 - เม.ย.61)

  สาร สพว. ปีที่ 7 ฉบับที่ 24 (พ.ย.60 - ม.ค.61)

  สาร สพว. ปีที่ 7 ฉบับที่ 23 (ส.ค.60 - ต.ค.60)

  สาร สพว. ปีที่ 6 ฉบับที่ 22 (พ.ค.60- ก.ค.60)

  สาร สพว. ปีที่ 6 ฉบับที่ 21 (ก.พ.60- เม.ย.60)

  สาร สพว. ปีที่ 6 ฉบับที่ 20 (พ.ย.59- ม.ค.60)

  สาร สพว. ปีที่ 6 ฉบับที่ 19 (ส.ค.59- ต.ค.59)

  สาร สพว. ปีที่ 5 ฉบับที่ 18 (เม.ย.59- ก.ค.59)

  สาร สพว. ปีที่ 5 ฉบับที่ 17 (ธ.ค.58- มี.ค.59)

  สาร สพว. ปีที่ 5 ฉบับที่ 16 (ก.ย.58 - พ.ย.58)

  สาร สพว. ปีที่ 5 ฉบับที่ 15 (มิ.ย.58- ส.ค. 58)

  สาร สพว. ปีที่ 4 ฉบับที่ 14 (มี.ค.58- พ.ค.58)

  สาร สพว. ปีที่ 4 ฉบับที่ 13 (ธ.ค.57- ก.พ.58)

  สาร สพว. ปีที่ 4 ฉบับที่ 12 (ก.ย.57- พ.ย.57)

  สาร สพว. ปีที่ 4 ฉบับที่ 11 (มิ.ย.57 - ส.ค.57)

  สาร สพว. ปีที่ 3 ฉบับที่ 10 (มี.ค.57- พ.ค.57)

  สาร สพว. ปีที่ 3 ฉบับที่ 9 (ธ.ค. 56 - ก.พ.57)

  สาร สพว. ปีที่ 3 ฉบับที่ 8 (ก.ย. 56 - พ.ย.56)

  สาร สพว. ปีที่ 3 ฉบับที่ 7 (มิ.ย. 56 - ส.ค.56)

  สาร สพว. ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 (มี.ค. 56 - พ.ค.56)

  สาร สพว. ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 (ธ.ค. 55 - ก.พ.56)

  สาร สพว. ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 (ก.ย. 55 - พ.ย.55)

  สาร สพว. ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 (มิ.ย. 55 - ส.ค.55)

  สาร สพว. ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (เม.ย.55 - พ.ค. 55)

  สาร สพว. ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (ม.ค.55 - มี.ค. 55)

ประกาศ มฉก. ที่ 045/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนของผู้เสนอขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

คำสั่ง มฉก. ที่ 148/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน

แบบประเมินผลการสอน

ประกาศ 041 การรับข้อเสนอโครงการวิจัย "โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ"

แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิต

กรอบการพัฒนาอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (HCU-TPSF)

ข้อบังคับ มฉกที่ 01/2561 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561

ประกาศ 082 การรับข้อเสนอโครงการวิจัย "การสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจปลาสลิดจังหวัดสมุทรปราการ"

แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัยเรื่อง การสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจปลาสลิด จ.สมุทรปราการ.PDF

แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัยเรื่อง การสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจปลาสลิด จ.สมุทรปราการ.DOC

ประกาศ 083 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานวิจัย

ประกาศ 084 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทน สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ประกาศ 085 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการ.DOC

แผนการฝึกอบรม ของสำนักพัฒนาวิชาการ ปีการศึกษา 2561

KM ปี 2561 การบริหารเวลาในการทำงาน (1-7-2562)

KM ปี 2561 การจัดการเว็บไซต์สำนักพัฒนาวิชาการ (19-10-2561)

KM ปี 2560 การวิเคราะห์ข้อสอบ โปรแกรม SIREE (15-05-2561)

KM ปี 2560 การพัฒนาระบบติดตามเอกสาร โปรแกรม Desktop Reminder (10-11-2560)

KM ปี 2560 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ (KM) เรื่อง การแชร์ข้อมูลร่วมกัน (06-10-2560)

KM ปี 2559 โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การทำงานเชิงรุกสู่ความสำเร็จ (17-07-2560)

KM ปี 2559 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นพี่...สู่รุ่นน้อง (02-03-2560)

KM ปี 2558 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง สื่อสารอย่างไร...ตรงใจผู้ให้ ถูกใจผู้รับ (29-06-2559)

KM ปี 2558 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การดำเนินการประกันคุณภาพภายในหน่วยงาน(23-11-2558)

สรุปแนวปฏิบัติที่ดีจากการประกันคุณภาพการบริหารงานทั่วไป

ตารางการตรวจมาตรฐานกิจกรรม 7ส. สำนักพัฒนาวิชาการ

ประกาศสำนักพัฒนาวิชาการ เรื่อง นโยบายการประหยัดพลังงานพลังงาน

Copyrights 2016@ Office Of Academic Development Huachiew Chalermprakiet University. All rights reserved